(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:39:09  
เชิญประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามเงือนไขของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   (กองบริหารงานบุคคล)  64374
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:37:53  
ขอเชิยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการพัมนาบทความวิจัย รุ่นที่ 1  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64373
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:36:17  
ทุนการศึกษา คุณสุรวิชช์ เจริญกุล  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64372
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:34:42  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร  (กองบริหารงานบุคคล)  64371
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:32:53  
ขอเชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ IMTT Talk online RUTS 4 ภายใต้หัวข้อ สิเกาเล่าเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสื่อความหมายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าและวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64370
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:29:31  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2564  (กองนโยบายและแผน)  64369
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:27:50  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64368
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-25  
เวลา 09:50:08  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาวิชาการ The Belt and Road Initiative Advanced Seminars โดย Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT)  (งานวิเทศสัมพันธ์)  64367
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:57:40  
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64366
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-21  
เวลา 15:55:23  
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team