(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:12:11  
สำรวจความพร้อมในงานด้านบริการวิชาการและบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ งานตรวจสอบให้คำปรึกษา งานทดสอบทางวิศวกรรมและงานซ่อมแซมให้กับบุคคล หน่วยงานภายนอก  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64402
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:34:30  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.2/ว6739 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 2564 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64401
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:31:41  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย)  64400
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:29:57  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติแลแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564  (กองนโยบายและแผน)  64399
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:24:01  
รายงานผลการสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV Test ครั้งที่ 2/2564  (คณะศิลปศาสตร์)  64398
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:21:32  
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64397
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:20:11  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์  (สำนักงานอธิการบดี)  64396
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:18:48  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Base Education (OBE) รุ่น 2 ผ่านระบบออนไลน์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64395
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:14:48  
ทุนการศึกษาโครงการ ส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานปนะแนวการศึกษา)  64394
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:13:29  
กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.5/ว6673 เรื่อง การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64393
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:11:50  
กองคลัง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64392
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:10:41  
ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สำนักงานอธิการบดี)  64391
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:09:28  
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64390
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 11:07:38  
ขอแจ้งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  64389
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:30:52  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ0206.4/1195 เรื่อง การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64388