(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-19  
เวลา 16:05:13  
พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64141
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:24:02  
สำรวจความต้องการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64140
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:21:55  
ขอสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอก และแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ภายในวันที่23กรกฏาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64139
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:20:16  
ขอรายชื่ออาจารย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรพี่เลี้ยง ภายในัวนที่ 19 กรกฏาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64138
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:18:50  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม คณะวิศวกรรมศาสตร์   (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64137
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:16:52  
มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64136
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-14  
เวลา 18:34:40  
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาตารางสอบซ้ำซ้อน  (-)  64135
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:13:59  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม SOUTHERN JOB FAIR ONLINE 2021  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา)  64134
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:12:42  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64133
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:11:15  
ขอความอนเุคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา)  64132
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-12  
เวลา 11:37:46  
ใบคำร้องทั่วไป  64131
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 16:43:24  
แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 (1มีนาคม2564 ถึง 31 สิงหาคม2564) ส่งแฟ้มฯเอกสารการประเมิน ภายในวันที่17 สิงหาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64130
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 16:39:49  
ขอส่งหนังสือสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว0200.6/ว7509 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64129
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 16:37:25  
ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64128
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 10:40:00  
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่9)  (สำนักงานอธิการบดี)  64127