(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้าที่ 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-30  
เวลา 16:15:15  
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)  (บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์ จำกัด)  65315
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:20:19  
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65314
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:19:27  
ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนและใบสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65313
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:16:36  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ Google App ตัวช่วยสำหรับคนทำงานยุคใหม่  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65312
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:15:13  
ขอส่งหนังสือและประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65311
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:14:03  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาคาร  (สำนักงานอธิการบดี)  65310
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:12:38  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65309
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:09:20  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  65308
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:08:16  
ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน การกําหนดตัวชี้วัดและ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  (กองบริหารงานบุคคล)  65307
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:07:02  
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  (กองบริหารงานบุคคล)  65306
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:05:39  
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65305
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:04:03  
ขอสำรวจความต้องการหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ครั้งที่ 2  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65304
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 16:01:38  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร วิทยากรด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการในระดับโรงเรียน  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65303
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 09:10:37  
รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65302
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 09:09:14  
ขอเชิญร่วมโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรม สรงน้ำพระ ในวันที่ 11-15 เมษายน 25565 เวลา 08.30น.-16.30น. ณ สำนักงานอธิการบดี  (กองพัฒนานักศึกษา)  65301


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100