(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-27  
เวลา 17:38:08  
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง โดยบริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมศรีวิศว  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63316
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-27  
เวลา 17:35:43  
ขอความอนเุคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการรับสมัครงาน โดยบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 25 พ.ย.63 (ส่งชื่อ 5 พ.ย.63)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63315
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-24  
เวลา 09:43:02  
สำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอให้จัดส่งคำขอรับทุนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63314
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-24  
เวลา 09:40:35  
ขอแจ้งการส่งประมาณการวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564  (งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63313
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-22  
เวลา 08:41:36  
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  63312
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-21  
เวลา 18:01:52  
ขอสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดส่งรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 13 พ.ย.63)  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  63311
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-21  
เวลา 17:56:21  
สำรวจรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (ส่งรายชื่อ 30 ตุลาคม 2563)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63308
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-17  
เวลา 15:54:10  
ขอแจ้งกระบวนการดำเนินงาน ภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1/63 ปฏิบัติสหกิจเสร็จสิ้น  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  63307
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-15  
เวลา 15:05:12  
ขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วิศวฯจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยให้หลักสูตรสาขาวิชาฯ ดำเนินการกำหนดกิจกรรมและให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่21ตุลาคม2563และขอให้ส่งข้อมูลกิจกรรมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 19ตุลาคม2563  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63306
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-15  
เวลา 14:55:57  
ขอให้จัดส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 การเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน (Education Pipeline) ให้แต่ละหลักสูตรแจ้งจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาต่อโดยส่งข้อมูลกลับคณะฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563   (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63305
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-15  
เวลา 14:48:04  
ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเพื่อตอบข้อสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)  63304
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-14  
เวลา 16:19:57  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563  (-)  63303
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-12  
เวลา 17:40:21  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า รุ่น 10  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63301
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-12  
เวลา 17:10:30  
ขอเชิญรับฟังแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (ระดับหลักสูตรฯ)ใ ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63300
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-12  
เวลา 12:25:12  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยชำนาญการ (ผส.ภราดร เรืองกูล)  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มก.)  63299