(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-20  
เวลา 09:13:36  
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดึคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (งานพัฒนาวิชาการและ่ส่งเสริมการศึกษา)  64065
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-20  
เวลา 09:10:44  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน2564  (งานพัฒนาวิชาการและ่ส่งเสริมการศึกษา)  64064
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-19  
เวลา 15:50:54  
แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 (ส่งเอกสารสมัครทุนได้ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64063
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-19  
เวลา 15:17:30  
การส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64062
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-19  
เวลา 15:13:38  
ขอเชิญร่วมโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์(ระหว่างวันที่7ถึง9เมษายน2564บริเวณโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64061
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-07  
เวลา 09:36:00  
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา  (