(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:19:38  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30น.   (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64112
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:16:28  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64111
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:14:37  
ขอส่งสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 2102002455  (งานทรัพย์สินทางปัญญา)  64110
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:12:50  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานจากแหล่งทุน บพท.  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64109
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 11:53:07  
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom วันที่ 21 มิถุนายน2564  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64108
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-20  
เวลา 12:52:33  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  64107
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-18  
เวลา 10:04:26  
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563  (งานพัสดุ กองคลัง)  64106
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:26:44  
ขอส่งเอกสารการพิจารณาให้นักศึกษามุสลิมหยุดเรียนหรือสอบเพื่อไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันเฉลิมฉลองตรุษอิดิ้ลฟิตรีและวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา โดยไม่นับเป็นวันลา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64105
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:24:44  
การส่งผลการเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64104
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:23:11  
ขอเชิญประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในวันที่7กรกฎาคม2564ตั้งแต่ 09.30น. ผ่านโปรแรกมZOOM MEETING  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64103
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-17  
เวลา 13:20:26  
ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ ชุดครุภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ตัวเลือกและแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ด้านยานยนต์ไฟฟ้า  (บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด)  64102
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:54:21  
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการวันไหว้ครูและครดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 และขอนำส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบออนไลน์)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64101
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:52:57  
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64100
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:48:17  
ขอแจ้งคู่สัญญาและรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64099
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:18:30  
ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64098


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100