(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-31  
เวลา 11:26:42  
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  62272
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-31  
เวลา 11:23:44  
ขอส่งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนุกศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62271
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-31  
เวลา 11:22:30  
ขอสำรวจความต้องการฝช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  62270
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-31  
เวลา 11:21:36  
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (6 พ.ย.62)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62269
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-31  
เวลา 11:20:36  
ขอส่งสรุปข้อมูลโรงเรียนและจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62268
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-31  
เวลา 11:19:44  
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62267
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-31  
เวลา 11:18:30  
ส่งเอกสารขออนุญาตผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ราย นายโกศล แสงอำไพ  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62266
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-30  
เวลา 09:31:40  
ขอส่งเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62265
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-30  
เวลา 09:30:21  
ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง 11 พ.ย.62  (กองพัฒนานักศึกษา)  62264
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-30  
เวลา 09:26:13  
สำรวจรายชื่อคณาจารย์เพื่อรับรางวัลครูดีเด่น ส่งภายในวันที่ 18 พ.ย.62  (คณะครุศาสตร๋อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  62262
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-29  
เวลา 09:11:47  
ดร.ชยานิษฐ์ ขออนุญาตไปราชการ ณ จ.อุดร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  62261
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-25  
เวลา 15:37:05  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1305/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62260
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-25  
เวลา 15:34:55  
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน จากสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา อาคารศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62259
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-25  
เวลา 15:32:41  
ขอความอนเุคราะห์นำนักเรียนเข้าชมห้องปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 29 ต.ค.62 เวลา 14.00น.-16.30น. โดยมีผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาทั้งสิ้น 250 คน จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62258
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-25  
เวลา 10:14:46  
ขอส่งเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62257


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100