(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:17:26  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65013
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:15:07  
การไปฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพ (Reskill Upskill) ให้ส่งแบบเสนอหลักสูตรอบรมทักษะทางวิชาชีพ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65012
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:13:19  
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65011
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 18:11:01  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65009
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-11  
เวลา 17:44:36  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  65007
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-05  
เวลา 15:19:55  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 17)  (สำนักงานอธิการบดี)  65006
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-05  
เวลา 15:18:26  
ขอขอบคุณ และส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ  (กองพัฒนานักศึกษา)  65005
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-05  
เวลา 15:08:31  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งมหาวิทยาลัยให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65004
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-05  
เวลา 14:53:28  
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ  (สำนักฃานอธิการบดี)  65003
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-05  
เวลา 14:52:17  
มหาวิทยาลัย ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพและการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65002
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-05  
เวลา 14:49:18  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  (กองนโยบายและแผน)  65001
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 22:05:19  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๗)  64632
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:42:20  
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการรับวัคซีน Covid-19 ของบุคลากร  (กองพัฒนานักศึกษา)  64631
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:40:59  
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565  (มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์)  64630
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-30  
เวลา 16:39:06  
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance รุ่น5  (สถาบันคลังสมองของชาติ)  64629


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100