(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:29:40  
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ (RMTC2022)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน)  65073
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:26:59  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65072
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:25:15  
แจ้งกำหนดการเข้าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (กองพัฒนานักศึกษา)  65071
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:23:16  
กองพัฒนานักศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ บริษัทออโต้ เอ็กซ์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65070
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:21:29  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังกวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิยร่วมพิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรมศพ นายประยงค์ รัตนากร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65069
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:19:09  
กองคลัง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65068
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:17:13  
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  65067
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:16:02  
แจ้งการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65066
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:02:59  
แจ้งกำหนดการทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 1 (Post Test I) โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) ปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากร  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65065
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:00:29  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายททอดเทคโนโลยี)  65064
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:57:46  
กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งแก้ไขข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65063
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:55:32  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อว ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณืฉุกเฉิน พศ 2548 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65062
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:52:08  
ส่งสำเนาหนังสือฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65061
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:45:36  
มหาวิทยาลัย ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกคศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65060
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:42:57  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชุาสัมพันธ์ 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65059


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100