(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-16  
เวลา 16:25:53  
ทุนเรียนฟรีที่ประเทศจีน ปีการศึกษา 2564 (กองพัฒนานักศึกษา)  64040
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-16  
เวลา 16:23:57  
ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งในวันที่ 9พ.ค.2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64039
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:38:58  
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. ห้องประชุมเฟืองทอง (สายสนับสนุน)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64038
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:35:27  
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดการรปะเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น (สายวิชาการ)   (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64037
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:32:09  
ขอแจ้งนักสึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.40น.  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64036
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-15  
เวลา 14:29:18  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 และหากประสงค์ทักท้วงคะแนนสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64035
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-08  
เวลา 11:22:26  
แจ้งแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64034
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-05  
เวลา 15:34:05  
ทุนการศึกษา คุณขจรจักร ช่องดารากุลและคุณวันชัย ช่องดารากุล ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64033
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-05  
เวลา 15:32:07  
ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64032
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-05  
เวลา 14:59:36  
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ บทความวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64031
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-03  
เวลา 16:47:20  
แจ้งจัดทำคำเสนอขอครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 มีนาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64030
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-03  
เวลา 16:44:49  
แจ้งกำหนดการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64029
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 10:00:53  
ขอความอนเุคราะห์อาจารย์เข้ามาให้คำแนะนำด้านการประหยัดพลังงาน  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง)  64028
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 09:49:50  
ขอเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64027
 โพสข่าวเมื่อ 2021-02-16  
เวลา 09:42:34  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโครงการสิ่งก่อสร้าง   (กองกลาง)  64026