(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:14:34  
ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการเฝ้าระวังระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid19 ทุกพื้นที่  (สำนักงานอธิการบดี)  64217
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:12:09  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์  (คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.)  64216
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:10:55  
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการเขียนเล่มคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในวันที่ 27 กันยายน 2564  (สภาวิศวกร)  64215
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:08:20  
ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งเอกสาร 10 กันยายน 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64214
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:06:39  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ในวันที่ 1 กันยายน 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64213
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:04:35  
แจ้งจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ขอให้ทุกหลักสูตรฯ เสนอขอความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 แล้วดำเนินการส่งข้อมูลยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64212
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-30  
เวลา 14:39:53  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาลัยรัตภูมิ  (วิทยาลัยรัตภูมิ)  64211
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-30  
เวลา 14:38:24  
ขอสำรวจความประสงค์ขอรับจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 8 กันยายน 2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64210
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-30  
เวลา 14:37:00  
พิจารณาร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2565 (2 กันยายน 2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64209
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:12:12  
ขอประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามปฏิทินและกำหนดการสอบ RMUTSV Test ประจำปีการศึกษา 2564 (23-29 สิงหาคม 2564 รับสมัครสอบ)  (คณะศิลปศาสตร์)  64208
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:10:15  
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยธนชาติ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64207
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:07:29  
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับชมงาน (4 กันยายน 2564)  (งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม)  64206
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:05:55  
ทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (15 กันยายน 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64205
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:03:44  
ทุนการศึกษาสโมสรโรตารีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 (15 ตุลาคม 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว)  64204
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:01:42  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564  (โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง)  64203