(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 18:05:31  
แจ้งมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64477
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 18:02:55  
ขอส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64476
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 18:01:29  
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ครั้งที่1)   (สำนักงานอธิการบดี)  64475
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:59:10  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเป้นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON-44)  (กองกลาง)  64474
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:57:21  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ.  (สำนักงานอธิการบดี)  64473
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:55:23  
ขอประชาสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ AUSC Youth Sports Leadership 2022  (กองพัฒนานักศึกษา)  64472
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:52:43  
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021) พิธีเปิดในวันที่ 22 พ.ย.2564 สามารถเข้าร่วมงานแบบ Online ผ่านทางเว๊บไซต์ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564   (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)  64471
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:47:56  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism (15พ.ย.64)  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64470
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:45:39  
ส่งสำเนาหนังสือขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64469
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:44:26  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 14)  (สำนักงานอธิการบดี)  64468
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:42:45  
แจ้งจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (กองนโยบายและแผน)  64467
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:40:42  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.2/ว7047 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณืฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่37)  (กองกลาง)  64466
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:38:14  
ขอความอนุเคราะห์ปชส. หนังสือ เรื่อง ขอเชิยชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่สมดุลและยั่งยืน  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64465
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:36:07  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสมัพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  64464
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-18  
เวลา 17:34:33  
ขอรายชื่ออาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่า ตั้งแต่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ หลักสูตรสาขาวิชาละอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (23 พ.ย.64)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64463