(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้าที่ 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 10:00:12  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 6 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65390
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 09:59:05  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (รอบรับตรงอิสระ 3.3) ประจำปีการศึกษา 2565  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65389
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 09:57:18  
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65388
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 09:56:37  
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  (กองบริหารงานบุคคล)  65387
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 09:56:07  
ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65386
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 09:52:35  
ขอความอนุเคราะห์ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65385
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 09:47:25  
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน (เบื้องต้น)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65384
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-25  
เวลา 09:34:17  
ตารางประจำตัวสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  65383
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-25  
เวลา 09:34:09  
ตารางประจำตัวสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 วิศวกรรมไฟฟ้า  65382
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-25  
เวลา 09:34:00  
ตารางประจำตัวสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 วิศวกรรมโทรคมนาคม   65381
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 17:26:16  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและตรวจติดตามกิจกรรม 5สพลัส ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65380
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:42:23  
แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยที่ัพักของทางราชการ พศ.2565  (กองกลาง)  65379
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:40:46  
ประชาสัมพันธ์ยกย่อง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น  (กองบริหารงานบุคคล)  65378
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:40:14  
ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  (คณะศิลปศาสตร์)  65377
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-22  
เวลา 15:36:40  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  (กองคลัง)  65376


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100