(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 17:45:33  
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64251
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:42:48  
ขอข้อมูลบุคลากรเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบให้บริการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย สำหรับใช้งานออนไลน์  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64250
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:36:13  
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64249
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:34:50  
พิจารณาร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน1/2565 (ภายในวันที่13ก.ย.64) และเชิญประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันอังคารที่ 14 ก.ย.64  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64248
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:32:21  
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64247
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 11:38:42  
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)16กันยายน2564)  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64246
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 11:33:21  
ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับคณะ 16 กันยายน 2564  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64245
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 16:58:09  
ขอส่งสำเนาหนังสือและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง  (สำนักงานอธิการ)  64244
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 16:54:26  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate ประจำปี 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64243
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 16:51:01  
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64242
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 09:27:17  
แจ้งแนวทางปฏิบัติและยืนยันสิทธิ์การเข้าทดสอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test) สำหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64241
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:07:45  
ส่งคืนเอกสารใบเบิกค่าสอนพิเสษนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) งวดที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64239
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:05:45  
ขอส่งสำเนาประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการบริหารการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64238
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:04:14  
ขอความอนเุคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 83 ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน2564  (กองกลาง)  64237
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:02:47  
การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสงขลาของหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการฯ (แบบ อ.สข.1 และ แบบ อ.สข.2)  (สำนักงานอธิการบดี)  64236


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100