(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้าที่ 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:38:59  
หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (กองกลาง)  65270
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:38:17  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (รอบรับตรงอิสระ 3.2) ประจำปีการศึกษา 2565  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65269
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-21  
เวลา 09:37:01  
ชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น  (กองบริหารงานบุคคล)  65268
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-18  
เวลา 09:27:16  
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65267
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-17  
เวลา 10:04:58  
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พร้อมส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65266
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-17  
เวลา 10:04:06  
ขอเชิญถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65265
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-17  
เวลา 10:02:25  
ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อย้ำเตือนและถือปฏิบัติ  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65264
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-17  
เวลา 10:00:14  
ขอเชิญประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ครั้งที่ ๒) นายเกียรติศักดิ์ ทองอ่อน  (โรงพยาบาลสงขลา)  65263
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-17  
เวลา 09:58:21  
ขอเชิญประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ครั้งที่ ๓) นายเกียรติศักดิ์ ทองอ่อน  (โรงพยาบาลสงขลา)  65262
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-17  
เวลา 09:26:23  
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 13  (สถาบันคลังสมองของชาติ)  65261
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 14:40:55  
ขอความอนุเคราะห์ติดตามการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการรับรางวัลด้านผู้ประกอบการ ของนักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65260
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 14:38:35  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65259
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:23:42  
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔  (ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์)  65258
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:21:44  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๘  65257
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:07:57  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conferencel)  (Education NEXT Forum)  65256


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100