(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-07  
เวลา 09:37:49  
ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65119
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-07  
เวลา 09:31:47  
กองกลาง ขอส่งสำเนาประกาศกองกลาง เรื่อง มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่สงขลา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65118
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-07  
เวลา 09:30:43  
กองคลัง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวีสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา เรื่อง การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65117
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-06  
เวลา 20:49:04  
ขอส่งประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (กองพัฒนานักศึกษา)  65116
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-06  
เวลา 20:47:37  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้ารับฟังบรรยาย หัวข้อวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพยุคโควิด19  (คณะครุศาสตรือุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  65115
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-06  
เวลา 20:40:10  
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65114
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-06  
เวลา 20:38:36  
ขอเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65113
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-06  
เวลา 20:34:23  
ขอความอนุเคราะห์ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  65111
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-06  
เวลา 20:32:11  
แจ้งการขยายเวลาการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65110
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-06  
เวลา 20:30:33  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่องโครงการขยะทองคำ  (มหาวิทยาลัย)  65109
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:36:24  
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดบทเรียนโมดูล สำหรับหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  65108
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:29:31  
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 12  (สถาบันคลังสมองของชาติ)  65107
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:28:00  
ขอแจ้งเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น)  65106
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:26:38  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 186/2565 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร๋และเทคโนโลยี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65105
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 11:22:49  
ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรับรองความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  (สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน)  65104


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100