(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 16:29:52  
ขอส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดทศึกษา พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63045
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 16:26:54  
รายงานผลการแข่งขันราชมงคลวิชาากรวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63044
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 16:25:25  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563 ให้สาขาฯ ประเมินผลการปฏิบัตืราชการขั้นต้นของบุคลากรในสังกัด ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ให้อาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทุกท่านส่งเอกสารหลักฐานการประเมิน ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63043
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 16:18:43  
ส่งสำเนาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ Statistical Challenges in Data-Driven Disruption ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30น.-16.30น. ณ โรงแรมดิเอมเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmustat.com  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63041
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 16:11:45  
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมานี้ หรือทางเวปไซต์ www.enconfund.go.th ซึ่งข้อเสนอโครงการทุกโครงการต้องผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง จากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนดำเนินการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  (สำนักงานอธิการบดี)  63040
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-20  
เวลา 11:32:52  
แบบประเมินตนเอง รอบ 1/2563 (1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ) ส่งแนบพร้อมกับแฟ้มประเมินและเอกสารประเมินที่พิมพ์จากระบบ กำหนดส่งแฟ้มภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  63039
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-19  
เวลา 10:38:02  
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ "The 31th International Invention, Innovation and Technology Exhibition 2020" ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หากอาจารย์ท่านใดสนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งข้อมูลได้ภายในวันที่ 20 ก.พ.63  (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา)  63038
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-19  
เวลา 10:14:39  
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 12 พุทธศักราช 2563 โดยให้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ให้จัดทำประวัติและผลงานโดยย่อ และจัดทำประวัติและผลงานโดยระเอียด โดยเสนอชื่อพร้อมเอกสารภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63037
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-13  
เวลา 11:10:18  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​ ที่​ 158/2563​ เรืองแต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินการสอบและคุมสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี​ ประจำปีการศึกษา​2563​และ​คำสั้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี​ ประจำปีการศึกษา​2563​ ในวันเสาร์ที่​ 22​ กุมภาพันธ์​ 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63036
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-05  
เวลา 12:03:03  
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษายังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้หลักสูตรฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์นักศึกษาฯ ให้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63035
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-05  
เวลา 12:01:05  
ให้นักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.) ส่งแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย (Concept Paper) ผ่านทางอีเมลล์ S1.promkhet@gmail.com ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63034
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-04  
เวลา 17:12:02  
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศรีวิศววิทยา (พร้อมนักศึกษา สาขาฯ ละ50 คน)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63033
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-04  
เวลา 17:08:37  
ขอความอนุเคราะห์นักสึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย "หลาดพื้นบ้านลานวัฒนธรรมสานศิลป์ถิ่นใต้" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น.-18.00น. ณ อาคารศรีวิศววืทยา ชั้น 2 พร้อมส่งแบบตอบรับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63032
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-03  
เวลา 11:40:43  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SICE2020 ในวันที่ 23-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ https://sice.jp/sicear/sice2020/  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)  63031
 โพสข่าวเมื่อ 2020-02-03  
เวลา 10:43:26  
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer , Telecommunication and Information Technology (ECTI-CON 2020) ในระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเมโทโพล จ.ภูเก็ต สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความผ่านเว๊บไซต์ http://ecticon2020.ecticon.org/  (ม.สงขลานครินทร์ วข.ภูเก็ต)  63030


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100