(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 16:39:49  
ขอส่งหนังสือสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว0200.6/ว7509 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64129
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 16:37:25  
ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64128
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 10:40:00  
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่9)  (สำนักงานอธิการบดี)  64127
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 14:39:22  
ขอรายชื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส่งวันที่ 12 ก.ค.64  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64126
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 14:04:15  
ขอชี้แจงแนวทางการเก็บหลักฐานประกอบการเบิกค่าสอน กรณีการสอนแบบออนไลน์  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64125
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 11:25:04  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64124
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 11:23:14  
ขอความอนเุคราะห์แจ้งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64123
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-01  
เวลา 10:09:29  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64122
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-29  
เวลา 14:18:03  
ขอข้อมูลอัตราการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่งมือและห้องปฏิบัติการ (ส่งข้อมูลกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์วันที่2กค64)  (งานวิชาการและวิจัย)  64121
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-28  
เวลา 15:33:23  
ข้อมูลช่องทางการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64120
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-28  
เวลา 15:05:47  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ3-4 (TQF3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (งานการเรียนการสอน)  64119
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-24  
เวลา 11:52:22  
ขอเชิญประชุม และขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64116
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-24  
เวลา 11:26:05  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64115
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-24  
เวลา 11:20:47  
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรตอบแบบสำรวจการเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64114
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:25:32  
ขอข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา2564 ภายในวันที่22มิถุนายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64113


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100