(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:05:55  
ทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (15 กันยายน 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64205
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:03:44  
ทุนการศึกษาสโมสรโรตารีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 (15 ตุลาคม 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว)  64204
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:01:42  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564  (โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง)  64203
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:59:42  
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ให้พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการ เป็น ผอ.สำนักงานอธิการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64202
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:57:41  
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ในระดับภูมิภาค  (สำนักงานอธิการบดี)  64201
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:55:44  
ส่งสำเนาหนังสือสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64200
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:51:17  
ขอส่งสำเนาคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64199
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:44:48  
ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64198
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:36:21  
การจัดทำคำเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15 กันยายน 2564)  (กองบริหารงานบุคคล)  64197
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:34:04  
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน  (สำนักงานอธิการบดี)  64196
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 17:32:00  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสรรพื้นที่บนกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ศิษย์เก่า  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64195
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 16:16:28  
แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาโครงงาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  64194
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:15:44  
ขอกำหนดการจัดส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งวดที่ 1-4   (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64193
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:14:07  
ขอกำหนดการจัดส่งประมาณการค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (31 สิงหาคม2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64192
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-20  
เวลา 18:10:01  
ขอแจ้งรายละเอียดการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2564 (31 ตุลาคม 2564)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64191


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100