(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้าที่ 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:57:16  
ขอให้จัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65405
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:56:34  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022  (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)  65404
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:55:21  
ขอเชิญคณาจารย์นิเทศและบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Educaion CWIE)  (ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)  65403
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:53:21  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65402
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:51:37  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65401
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:49:57  
ขอส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ภาคเรียนที่ 1/2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  65400
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:49:03  
ขอส่งสำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (กองพัฒนานักศึกษา)  65399
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:48:12  
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียน งานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ  (กองบริหารงานบุคคล)  65398
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:45:59  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม  (สำนักงานอธิการบดี)  65397
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:44:57  
ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  (กองบริหารงานบุคคล)  65396
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:43:10  
ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้าชิงรางวัล UNESCO Prize for Girls and Women was Education ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕  ( กองบริหารงานบุคคล)  65395
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 09:26:24  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  65394
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 10:04:47  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)  65393
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 10:03:14  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (รอบรับตรงอิสระ 3.3) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65392
 โพสข่าวเมื่อ 2022-04-27  
เวลา 10:02:17  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประกวดแบบ BIMobject Green Design Compettion 2022  (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด)  65391


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100