(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:25:55  
แจ้งการจัดทำข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ผ่านระบบประเมินออนไลน์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64055
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:23:28  
ติดตามการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน (1 กรกฏาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64054
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:21:09  
ขอแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64053
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:16:11  
แจ้งการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา และส่งคะแนนยังคณะฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64052
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:32:04  
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัย ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64051
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:27:15  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64050
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:23:43  
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64049
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:38:48  
ขอเชิญประชุม เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดระดับสาขาฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30น. ณ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 66909  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  64048
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:12:56  
แจ้งการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน IQA ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2015 ครั้งที่ 1.2564  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64047
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:10:13  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  64046
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:06:10  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมการแกะหนังตะลุง กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานตำนานภูมิปัญยาการแกะหนังตะลุง (สาขาละ 20 คน)  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64045
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:03:46  
ติดตามการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง FM02-06 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (งานการเรียนการสอน)  64044
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:01:39  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น. รูปแบบออนไลน์ โดย Zoom Cloud Meeting  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64043
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 10:22:07  
ขอส่งสำเนาหนังสือ แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 195-1/2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64042
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-17  
เวลา 11:47:19  
แจ้งการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีออนไลน์ (7 เมษายน 2564)  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64041