(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:06  
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม   (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ)  64492
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:03  
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดและจัดแสดงกิจกรรม ตำบลดีเด่นตามแนวปฏิบัติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรกแก้วให้ประเทศ)  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64491
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:59  
ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง  (สำนักงานอธิการบดี)  64490
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:55  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ Future of Engineers พลิกโฉมวงการวิศวกรไทยเพื่อหนทางรอดในยุคดิสรัปชั่น  (สภาวิศวกร)  64489
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:52  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย)  64488
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:48  
ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64487
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:44  
ขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง  (กองกลาง)  64486
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:54:36  
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนใหม่ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีปีการศึกษา 2565 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  (กองพัฒนานักศึกษา)  64485
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:51:47  
ขอส่งสำเนาข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเสา ผู้ช่ววยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64484
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-23  
เวลา 16:58:21  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565  64483
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:12:52  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก ประจำปี 2564  (สสำนักงานอธิการบดี)  64482
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:10:02  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64481
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:07:53  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางการทำสัญญารับทุน   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64480
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:05:17  
ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพที่ใฝ่ฝัน ในวันที่25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และผ่านช่องทางเพจ Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64479
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-19  
เวลา 17:02:51  
ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ อว8422/2246 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64478