(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-03  
เวลา 17:56:42  
ขอส่งสำเนาประกาศ กองกลาง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนสำหรับการใช้พื้นที่ออกกำลังกาย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (กองกลาง)  64232
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-03  
เวลา 17:54:27  
ขอการสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เชิญเข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี สตรีตัวอย่างแห่งปี องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำ 2564  (มุลนิธิเพื่อสังคมไทย)  64231
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-03  
เวลา 11:40:35  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรการ 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่32)  (กองกลาง)  64230
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:58:55  
แจ้งข้อเสนอแนะการปรับปรุงการตรวจติดตามกิจกรรม 5สพลัส ประจำปีการศึกษา 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64229
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:54:24  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2564 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30น. (เสนอวาระเข้าประชุมภายในัวนที่ 6 กันยายน2564)  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64228
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:51:11  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64227
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:46:29  
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00-11.45 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 6 กันยายน2564)  (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)  64226
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:42:58  
ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 27/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64225
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:27:16  
แจ้งประชาสัมพันธ์โปรโมชันสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษธนาคารออมสิน  (กองคลัง)  64224
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:25:24  
ขอส่งสำเนาหนังสือคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์  (กองกลาง)  64223
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:23:39  
ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง  (สำนักงานอธิการบดี)  64222
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-02  
เวลา 15:22:05  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล  (กองกลาง)  64221
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:18:32  
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุม (อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ)  (กองนโยบายและแผน)  64220
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:17:08  
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันโรค COVID19  (สำนักงานอธิการบดี)  64219
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:15:59  
ขอเชิญนักวิจัยนำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64218