(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:39:36  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตด้วยตนเอง (DASS21)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64070
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:37:13  
ขอส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ผู้กู้ยืม กยศ และ กรอ  (กองพัฒนานักศึกษา)  64069
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 10:00:28  
ส่งรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงอิสระ 3.3 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64068
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-22  
เวลา 09:58:37  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมถาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (รับตรงอิสระ 3.3) ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64067
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-20  
เวลา 15:38:29  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64066
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-20  
เวลา 09:13:36  
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดึคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (งานพัฒนาวิชาการและ่ส่งเสริมการศึกษา)  64065
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-20  
เวลา 09:10:44  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน2564  (งานพัฒนาวิชาการและ่ส่งเสริมการศึกษา)  64064
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-19  
เวลา 15:50:54  
แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 (ส่งเอกสารสมัครทุนได้ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64063
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-19  
เวลา 15:17:30  
การส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64062
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-19  
เวลา 15:13:38  
ขอเชิญร่วมโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์(ระหว่างวันที่7ถึง9เมษายน2564บริเวณโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี)  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64061
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-07  
เวลา 09:36:00  
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64060
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-07  
เวลา 09:34:56  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64059
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-30  
เวลา 14:16:45  
ขอแจ้งรายชื่อการอนุมัติขอผ่อนผันการยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64058
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-30  
เวลา 14:07:32  
นักศึกษาขอโอนย้ายวิทยาเขต รายนายศุภณัฐ สุขเนียม จากวิทยาเขตตรัง มาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64057
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-30  
เวลา 13:35:58  
การมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 มิถุนายน 2564 (สมาคมศิษย์เก่า)  64056