(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้าที่ 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-06  
เวลา 13:42:31  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65420
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-06  
เวลา 13:41:18  
แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน  (กองกลาง)  65419
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-06  
เวลา 13:40:35  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65418
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-06  
เวลา 13:39:29  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65417
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-06  
เวลา 13:37:52  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์  (กองพัฒนานักศึกษา)  65416
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-05  
เวลา 11:40:05  
ตารางนับสัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564  65415
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-03  
เวลา 16:33:53  
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการบันทึก เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65414
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-03  
เวลา 16:33:14  
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65413
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-03  
เวลา 16:32:46  
ประชาสัมพันธ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65412
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-03  
เวลา 16:30:53  
ขอส่งสำเนาหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ  (สำนักงานอธิการบดี)  65411
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-03  
เวลา 16:30:15  
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ระดับ หน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อม ระเบียบวาระการประชุม  (สำนักงานอธิการบดี)  65410
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-03  
เวลา 11:58:53  
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่  (กองบริหารงานบุคคล)  65409
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-03  
เวลา 11:47:21  
ขอแจ้งแนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65408
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 14:18:01  
ขอเชิญประชุม ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65407
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-02  
เวลา 10:58:37  
กฏกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65406


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100