(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:40:29  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ 1.บริษัทวนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การรับสมัครงาน 2.หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64507
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:37:43  
ขอประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม) วีเช็ค  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว)  64506
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:35:36  
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565  (งานประกันคุณภาพการศึกษา)  64505
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:33:43  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564 Online  (สำนักงานอธิการบดี)  64504
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:31:34  
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64503
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:27:49  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่องขอส่งสำเนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการเเผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64502
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:25:17  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม  (สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่)  64501
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:22:38  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม)วีเช็ค  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64500
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:20:26  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64499
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 16:36:30  
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ โคตา รอบ 1  64498
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 16:35:57  
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ โควต รอบ 1  64497
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:45  
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์นักศึกษา-รอบโควตา-สำหรับคณะกรรมการ  64496
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:31  
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคถณภาพแห่งปี 2021  (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.))  64495
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:13  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักการวิจัยเชิงคุณภาพและการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564  (สถาบันวิชัยและพัฒนา)  64494
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:09  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว8394(3)/1807เรื่อง ขอเชิยเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64493