(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 14:32:21  
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64247
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 11:38:42  
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)16กันยายน2564)  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64246
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-10  
เวลา 11:33:21  
ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับคณะ 16 กันยายน 2564  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64245
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 16:58:09  
ขอส่งสำเนาหนังสือและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง  (สำนักงานอธิการ)  64244
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 16:54:26  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate ประจำปี 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64243
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 16:51:01  
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64242
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 09:27:17  
แจ้งแนวทางปฏิบัติและยืนยันสิทธิ์การเข้าทดสอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test) สำหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64241
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-09  
เวลา 09:25:06  
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64240
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:07:45  
ส่งคืนเอกสารใบเบิกค่าสอนพิเสษนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) งวดที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64239
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:05:45  
ขอส่งสำเนาประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการบริหารการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64238
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:04:14  
ขอความอนเุคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 83 ประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน2564  (กองกลาง)  64237
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:02:47  
การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสงขลาของหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการฯ (แบบ อ.สข.1 และ แบบ อ.สข.2)  (สำนักงานอธิการบดี)  64236
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-08  
เวลา 16:00:42  
ส่งสำเนาคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64235
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-03  
เวลา 18:00:31  
ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจปัญหาเพื่อขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (เพิ่มเติม)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64234
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-03  
เวลา 17:58:53  
ดำเนินการสำรวจปัญหาเพื่อขอรับคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (เพิ่มเติม)  (ฝา่ยพัฒนานักศึกษา)  64233