(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้าที่ 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-14  
เวลา 09:58:02  
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65239
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-14  
เวลา 09:56:03  
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ จำนวน 2 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65238
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-14  
เวลา 09:53:59  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ  (กองกลาง)  65237
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-14  
เวลา 09:42:41  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ในงานวิศวกรรม (Solidworks เบื้องต้น)  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65236
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-14  
เวลา 09:41:20  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (สำนักงานอธิการบดี)  65235
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-10  
เวลา 09:17:07  
รับสมัครข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  (กองบริหารงานบุคคล)  65234
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-10  
เวลา 09:15:47  
ขอเชิญจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยงบ ววน.๖๓  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65233
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-10  
เวลา 09:14:25  
ขอขอบคุณ และส่งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ ๒ การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ  (กองพัฒนานักศึกษา)  65232
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-10  
เวลา 09:11:40  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65231
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-10  
เวลา 09:10:24  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65230
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-10  
เวลา 09:07:48  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้อง OKRs  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65229
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-10  
เวลา 09:06:02  
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบนักประดิษฐ์พี่เลี้ยง  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65228
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:37:46  
ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65227
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:36:03  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 4 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65226
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:34:33  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  (สำนักงานเทศบาลนครสงขลา)  65225


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100