(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2016-01-07  
เวลา 12:33:51  
แจ้งการลงชื่อการปฏิบัติราชการ ประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.00-09.30น.  640
 โพสข่าวเมื่อ 2016-01-07  
เวลา 12:32:45  
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 06.30น. และขอตัวแทนนักศึกษาจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม (กองกลาง)  639
 โพสข่าวเมื่อ 2016-01-07  
เวลา 12:30:59  
การออกข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดส่งข้อสอบ ในวันที่ 27 ม.ค.59 (ฝ่ายวิชารการและวิจัย)  638
 โพสข่าวเมื่อ 2016-01-06  
เวลา 14:07:35  
ขอความอนุเคราะห์ ทุกหลักสูตรฯ ส่ง โครงงานนวัตกรรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 2 ชิ้นงาน และ ส่งข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 2 ข้อเสนอ เพื่อเข้าประกวด ในงาน ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559 หมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 18 มกราคม 2558 (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  637
 โพสข่าวเมื่อ 2016-01-05  
เวลา 16:06:22  
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (กองกลาง)  636
 โพสข่าวเมื่อ 2016-01-04  
เวลา 11:20:00  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน (โควตาเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30น.  635
 โพสข่าวเมื่อ 2016-01-04  
เวลา 11:18:52  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์นักศึกษา(โควตาเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559 สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.30น. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  634
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-29  
เวลา 15:47:13  
ขอเชิญส่งผลงาน โครงงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานศรีวิชัยแฟร์  633
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-27  
เวลา 15:15:03  
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมใช้บางยาง (  632
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-23  
เวลา 16:19:22  
ส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 (งานทะเบียน)  631
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-20  
เวลา 21:50:32  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2558 ในวันอังคารที่22ธันวาคม2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา08:30น. (งานสหกิจศึกษา)  630
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-16  
เวลา 10:06:28  
สำนักงานนิติการ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัย)  628
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-13  
เวลา 13:28:37  
การเสวนา "ทางเลือกพลังงานในภาคใต้" (คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  627
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-11  
เวลา 15:08:10  
สำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพ ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา (กองบริหารงานบุคคล)  626
 โพสข่าวเมื่อ 2015-12-11  
เวลา 14:20:39  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพย์ทางปัญญา" (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา)  625


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330