(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:13:24  
ขอความอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริกำร  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65134
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:12:18  
ขอส่งระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๖๔  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65133
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:11:04  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัย)  65132
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:10:01  
แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2565  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65131
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:07:18  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2565  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  65130
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 12:13:44  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่2)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65129
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 12:11:07  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65128
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 12:01:53  
ขอส่ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  65127
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 12:00:29  
ขอแจ้งการรับสมัครนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 (ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565)  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  65126
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 11:57:25  
กองกลาง ขอส่งสำเนาประกาสกองกลาง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนสำหรับการใช้พื้นที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่สงขลา  (มหาวิทยาลัย)  65125
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 11:56:00  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 213/2565 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์  (มหาวิทยาลัย)  65124
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 11:54:30  
ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65123
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 11:52:47  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ(รายบุคคล)  (สำนักงานอธิการบดี)  65122
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 11:51:38  
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 24 ก.พ.65)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65121
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-07  
เวลา 09:38:58  
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2022  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65120


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100