(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:42:47  
ขอประชาสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ International FISU Volunteer Programme  (กองพัฒนานักศึกษา)  64508
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:40:29  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ 1.บริษัทวนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การรับสมัครงาน 2.หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64507
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:37:43  
ขอประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม) วีเช็ค  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว)  64506
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:35:36  
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565  (งานประกันคุณภาพการศึกษา)  64505
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:33:43  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564 Online  (สำนักงานอธิการบดี)  64504
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:31:34  
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64503
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:27:49  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่องขอส่งสำเนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการเเผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64502
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:25:17  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม  (สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่)  64501
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:22:38  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม)วีเช็ค  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64500
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-29  
เวลา 10:20:26  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64499
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 16:36:30  
แบบฟอร์มสัมภาษณ์ โคตา รอบ 1  64498
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 16:35:57  
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ โควต รอบ 1  64497
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:45  
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์นักศึกษา-รอบโควตา-สำหรับคณะกรรมการ  64496
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:31  
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคถณภาพแห่งปี 2021  (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.))  64495
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-25  
เวลา 15:55:13  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักการวิจัยเชิงคุณภาพและการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564  (สถาบันวิชัยและพัฒนา)  64494


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100