(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 09:06:02  
แจ้งการขยายเวลาการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่2) (ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65088
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 09:03:23  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการรจัดกาารเเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่1)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65087
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-04  
เวลา 08:59:54  
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการส่งเอกสารการประเมินผ่านระบบ รอบการประเมิน 1/2565  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65086
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-26  
เวลา 10:50:47  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา  (กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญา)  65085
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-26  
เวลา 10:46:28  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  (มหาวิทยาลัย)  65084
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-26  
เวลา 10:03:17  
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดผลหลังเรียน ครั้งที่ 1 (Speexx)  (APPitech Solution)  65083
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:57:23  
ขอเวลาเรียนสำหรับนักสึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม  (งานการเรียนการสอน)  65082
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:54:47  
ขอกำหนดการรจัดส่งใบเบิกค่าสอนพิเสษนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งวดที่ 1-4  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65081
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:51:07  
ขอกำหนดการส่งใบสอนชดเชย ใบสอนแทน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งวดที่ 1-4 (ภาคสมทบ)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65080
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:48:50  
แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2565  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  65079
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:44:48  
ขอเชิญประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ณ ห้องประชุมสาขา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  65078
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:42:34  
ขอเวลาเรียนสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2021 IYF World Camp และ Language Camp ออนไลน์  (งานการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65077
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:37:53  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  (กองบริหารงานบุคคล)  65076
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:35:30  
กองกลาง ขอส่งสำเนาองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคืการมหาชน) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65075
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 18:32:37  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65074


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100