(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-22  
เวลา 17:14:56  
ตารางนับสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (-)  64144
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-20  
เวลา 15:25:59  
ขอส่งสำเนาประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสมยศ มุสิแดง ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนการศึกษาไปกองพัฒนานักศึกษา ภายในัวนที่ 30 กรกฏาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64143
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-19  
เวลา 20:41:43  
แบบฟอร์มพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  64142
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-19  
เวลา 16:05:13  
พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64141
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:24:02  
สำรวจความต้องการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64140
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:21:55  
ขอสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอก และแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ภายในวันที่23กรกฏาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64139
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:20:16  
ขอรายชื่ออาจารย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรพี่เลี้ยง ภายในัวนที่ 19 กรกฏาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64138
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:18:50  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม คณะวิศวกรรมศาสตร์   (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64137
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:16:52  
มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64136
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-14  
เวลา 18:34:40  
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาตารางสอบซ้ำซ้อน  (-)  64135
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:13:59  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม SOUTHERN JOB FAIR ONLINE 2021  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา)  64134
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:12:42  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64133
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:11:15  
ขอความอนเุคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา)  64132
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-12  
เวลา 11:37:46  
ใบคำร้องทั่วไป  64131
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-08  
เวลา 16:43:24  
แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 (1มีนาคม2564 ถึง 31 สิงหาคม2564) ส่งแฟ้มฯเอกสารการประเมิน ภายในวันที่17 สิงหาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64130


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100