(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:47:24  
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา  (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)  62247
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:45:46  
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาฯ ( Education Pipeline) ภายในวันที่ 21 ต.ค.62  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  62246
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:43:36  
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศิลปศาสตร์)  62245
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:41:33  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1247/2562 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62244
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:39:19  
ขอแจ้งหนังสือเวียนระเบียบ ประกาศ 1. ระเบียบว่าด้วยการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (20 ก.ย.62) 2. ประกาศ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทยพนักงานมหาวอทยาลัย (20 ก.ย.62) 3. ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสดของประเภทและระดับตำแหน่ง (20 ก.ย.62)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62243
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:35:36  
ขอสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ภาคการเรียนที่ 2/2562  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  62242
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:33:11  
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 1. เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (20 ก.ย.62) 2. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย(20 ก.ย.62) 3. เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงอัตราค่าตอบแทนสำหรับการเลื่อนค่าตอบแทน (20 ก.ย.62)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62241
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:28:54  
ส่งสำเนาคำสั่ง ที่ 1161/ เรื่อง ให้ข้าราชการพงเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62240
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 09:59:07  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและไม่รักษษสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62239
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-18  
เวลา 16:28:23  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล​ใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพ​ /ใบรับรองวิชาชีพ​ /อื่นๆ​เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการบริการวิชาการ​(22​ต.ค.​62)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62238
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-03  
เวลา 16:27:12  
ขอเวลาเรียนให้นักศึกษาเข้าร่วมร้องเพลงประสานเสียงงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2562  (กองพัฒนานักศึกษา)  62236
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-03  
เวลา 16:25:02  
ขอเชิญส่งบุคลากร เข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบต่อลงดินและประสานศักย์ดินสำหรับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูล การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแก้ไขปัญหา ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  (IEEE)  62235
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-03  
เวลา 16:22:06  
นโยบายส่งเสริมการบริการวิชาการที่กาอให้เกิดรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62234
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-03  
เวลา 16:21:02  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.)  62233
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-03  
เวลา 16:19:05  
ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  62232


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361