(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:31:31  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65224
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:28:27  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกัน OKRs ของแหล่งทุน  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65223
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:25:49  
ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 2 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  65222
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:02:31  
สรุปประเด็นการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2565  (กองกลาง)  65221
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 10:01:19  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ  (กองกลาง)  65220
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:59:59  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการใช้งานและบรรยากาศ ในการทำงาน ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  65219
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:58:12  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65218
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:56:37  
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65217
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:55:02  
ขอความอนุเคราะห์และรวบรวมใบบันทึกกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่กำลังเลื่อนชั้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  (กองพัฒนานักศึกษา)  65216
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:52:14  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒)  (กองบริหารงานบุคคล)  65215
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:50:27  
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในกำหนด  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65214
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:48:35  
ส่งสำเนาประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65213
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-07  
เวลา 09:45:32  
แจ้งการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65212
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-04  
เวลา 10:08:52  
ขอเชิญเป็นวิทยากร (นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ)  (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา)  65211
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-04  
เวลา 10:07:33  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565  (สำนักงานอธิการบดี)  65210


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100