(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-02  
เวลา 12:44:48  
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต และ ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63263
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-01  
เวลา 11:46:05  
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลย์ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2.สตรีตัวอย่างแห่งปีนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563 3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63262
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-01  
เวลา 11:37:30  
ขอแจ้งข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคใต้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (กองบริหารงานบุคคล)  63261
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-01  
เวลา 11:34:32  
ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63260
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-28  
เวลา 15:24:58  
แจ้งการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ตามระบบบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปี2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63259
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-27  
เวลา 10:45:49  
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 103/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์กิจกรรม อาจารย์ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63258
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-26  
เวลา 14:43:37  
ขอเชิญประชุมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63257
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-25  
เวลา 14:43:59  
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63256
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-25  
เวลา 14:41:56  
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น) ภายในวนัที่ 27 ส.ค.63  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63255
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-21  
เวลา 15:40:38  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (23 ธันวาคม 2552)  63254
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-21  
เวลา 14:22:27  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้อมูลในส่วนจำนวนนักวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและสาขาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63253
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-21  
เวลา 14:04:40  
แจ้งนักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 ส.ค.63 และวันเสาร์ที่ 29 ส.ค.63 เวลา 08.30-15.00น.  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63252
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-21  
เวลา 14:02:22  
ขอเรียนเชิญ อ.ดร.อธิโรจน์ มะโน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และเข้าร่วมประชุม ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00น.   (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)  63251
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-20  
เวลา 11:48:27  
การสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา  (