(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-08  
เวลา 16:24:58  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเขียนรายงานวิจัยระยะ 6 เดือน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน บพท.  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64418
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-04  
เวลา 17:01:56  
ขอเชิญประชุมเพื่อศึกษา ทบทวน และวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00น. ผ่าน Zoom  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64417
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-04  
เวลา 16:59:11  
ขอสำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็นหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64416
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-04  
เวลา 16:57:01  
แจ้งตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64415
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-03  
เวลา 15:54:02  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64414
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:30:56  
กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เสนอชื่อศิษย์เก่าดำเด่นพร้อมผลงาน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64413
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:29:22  
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ  (กองกลาง)  64412
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:28:29  
ขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดำเด่น ประจำปี 2565  (กองพัมนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64411
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:26:24  
ประกาศใาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 13)  (สำนักงานอธิการบดี)  64410
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:25:02  
ขอสำรวจความต้องการหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64409
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:22:35  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2564 (World Toen Planning Day)  (สำนักงานอธิการบดี)  64408
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:20:47  
มหาวิทยาลัย ส่งสำเนาหนังสือสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64407
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:19:09  
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64406
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:17:49  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอส่งประกาศผู้อำนนวยการทางหลวงท้องถิ่น  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64405
 โพสข่าวเมื่อ 2021-11-02  
เวลา 16:16:19  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64404


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100