(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-13  
เวลา 10:02:44  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICMA-MA2020  (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์)  63233
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-13  
เวลา 10:00:37  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63232
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-13  
เวลา 09:59:41  
การแจ้งสำเร็จการศึกษา และการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม2563)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63231
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-10  
เวลา 09:47:16  
ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63  (กองกลาง)  63230
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-10  
เวลา 09:44:30  
ขอส่งสำเนา 1.หนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือน  (กองบริหารงานบุคคล)  63229
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-07  
เวลา 16:53:59  
ขอกำหนดการจัดส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ) ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งวดที่ 1-4  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63228
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-07  
เวลา 16:38:09  
ขอกำหนดการจัดส่งประมาณการค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63227
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-07  
เวลา 16:33:58  
แจ้งรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตรละ 1 ทุนการศึกษา ให้ทุกหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนมาหลักสูตร ละ 1ทุน และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ให้สาขาฯ ภายในวันที่ 13 ส.ค.63  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63226
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-07  
เวลา 11:28:51  
การจัดส่งเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2563  (กองคลัง งานพัสดุ)  63225
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-07  
เวลา 09:19:52  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63224
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-06  
เวลา 16:09:23  
ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒฬฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63223
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-06  
เวลา 11:32:28  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาและบุคลากร ติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงปฏิบัติงานเครื่องมือกล อาคาร 11  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)  63222
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-03  
เวลา 15:25:22  
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63221
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-31  
เวลา 08:34:06  
ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.๒๕๖๓  63220
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-30  
เวลา 11:03:44  
ขอส่งสำเนาหนังสือ มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 อัตรา  (กองบริหารงานบุคคล)  63219


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100