(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-03  
เวลา 11:59:40  
ขอเชิญรับฟังเวสวนาออนไลน์IMTTTalkonlineRuts ภายใต้หัวข้อการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (สนง.การจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  64159
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-02  
เวลา 15:32:43  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  (วิทยาลัยรัตภูมิ)  64158
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-30  
เวลา 16:57:49  
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  64157
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-30  
เวลา 16:04:19  
การจัดส่งการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 (20กันยายน 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64156
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:31:53  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา 29 กรกฏาคม2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64155
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:29:43  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5และมคอ.6 (TQF-3.3) และส่ง มคอ.5 และมคอ.6 ผ่านระบบ TQF Online ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่13สิงหาคม2564  (งานการเรียนการสอน)  64154
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:27:24  
แจ้งกำหนดการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64153
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:25:59  
การจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่10สิงหาคม2564  (งานการเรียนการสอน)  64152
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:24:22  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช.ที่สทช 2310/26068 ลงวันที่13กรกฏาคม2564 เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64151
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:21:32  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากการวิจัย Research Impact Evaluation วันที่4สิงหาคม2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64150
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:19:35  
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการวันไหว้ครูและคนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64149
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-29  
เวลา 16:18:02  
ผลการพิจารณาที่พัก  (กองกลาง)  64148
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-23  
เวลา 16:35:03  
ขอเชิญประชุมการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64147
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-23  
เวลา 09:44:14  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2563  (สภามหาวิทยาลัย)  64146
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-22  
เวลา 17:58:53  
การจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564 ส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอนภายในัวนที่10สิงหาคม2564  (งานการเรียนการสอน)  64145


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100