(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-29  
เวลา 17:04:33  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  (สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน)  64613
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-29  
เวลา 17:02:25  
ขอความอนเุคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการการขออนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  (สำนักงานประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน)  64612
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 18:13:38  
ขอให้จัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564  (งานการเรียนการสอน)  64611
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 18:12:14  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 และส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบ TQF Online ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (งานการเรียนการสอน)  64610
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 18:10:14  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาาาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ม.เกษตรศาสตร์)  64609
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 18:07:44  
ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านสิ่งทอ  (ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ม.เกษตรศาสตร์)  64608
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 18:06:06  
กองคลัง ขอส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64607
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 18:04:28  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ฉบับ (1).เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา และ (2).เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64606
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 18:01:45  
แจ้งผลการพิจารณาการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสของอาคารควบคุม  (กองกลาง)  64605
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 17:59:32  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  (บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด)  64604
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 17:58:15  
กองงกลางขอส่งสำเนาหนังสือ มทร.กรุงเทพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.กรุงเทพ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64603
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 17:56:44  
กองกลางขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(เพิ่มเติม)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64602
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 17:54:32  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64601
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 17:53:06  
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  (กองกลาง)  64600
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-23  
เวลา 17:47:10  
ขอส่งสำเนาหนังสือ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับหารอบรมโครงการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64599


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100