(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:18:32  
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุม (อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ)  (กองนโยบายและแผน)  64220
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:17:08  
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนป้องกันโรค COVID19  (สำนักงานอธิการบดี)  64219
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:15:59  
ขอเชิญนักวิจัยนำเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64218
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:14:34  
ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการเฝ้าระวังระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid19 ทุกพื้นที่  (สำนักงานอธิการบดี)  64217
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:12:09  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์  (คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.)  64216
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:10:55  
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการเขียนเล่มคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ในวันที่ 27 กันยายน 2564  (สภาวิศวกร)  64215
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:08:20  
ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งเอกสาร 10 กันยายน 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64214
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:06:39  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ในวันที่ 1 กันยายน 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64213
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-31  
เวลา 17:04:35  
แจ้งจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ขอให้ทุกหลักสูตรฯ เสนอขอความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 แล้วดำเนินการส่งข้อมูลยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64212
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-30  
เวลา 14:39:53  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาลัยรัตภูมิ  (วิทยาลัยรัตภูมิ)  64211
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-30  
เวลา 14:38:24  
ขอสำรวจความประสงค์ขอรับจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 8 กันยายน 2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64210
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-30  
เวลา 14:37:00  
พิจารณาร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2565 (2 กันยายน 2564)  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64209
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:12:12  
ขอประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามปฏิทินและกำหนดการสอบ RMUTSV Test ประจำปีการศึกษา 2564 (23-29 สิงหาคม 2564 รับสมัครสอบ)  (คณะศิลปศาสตร์)  64208
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:10:15  
ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยธนชาติ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64207
 โพสข่าวเมื่อ 2021-08-27  
เวลา 18:07:29  
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับชมงาน (4 กันยายน 2564)  (งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม)  64206


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100