(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-13  
เวลา 10:42:21  
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (งานพัสดุ กองคลัง)  62287
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-12  
เวลา 11:11:38  
แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น.-15.00น. ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่อวยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง  (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)  62286
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-12  
เวลา 11:07:35  
ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่  (กองบริหารงานบุคคล)  62285
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-12  
เวลา 11:02:57  
ส่งสำเนาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary REsearch Review ผู้สนใจสมารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/jtir ของวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62284
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-11  
เวลา 14:26:12  
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที18-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  62283
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-11  
เวลา 14:23:21  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62282
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-11  
เวลา 14:21:18  
แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62281
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:19:06  
แจ้งกำหนดระยะเวลาการยื่นเอกสารและกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  62280
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:17:20  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.62 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62279
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:10:45  
ส่งเอกสารขออนุญาตผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ราย นายพิทยาธร ทองเสน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62278
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:09:41  
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.)  62277
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:08:14  
ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62276
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 18:56:36  
การประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาฯ พ.ศ.2562  (สภาวิศวกร)  62275
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 18:54:50  
ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีของอาจารญ์พิเศษ  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62274
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 18:51:33  
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ดาวน์โหลดได้ที่ http://eng.rmutsv.ac.th/engineeri/th/academic  (ฝ่ายวิชากรและวิจัย)  62273


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100