(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:53:49  
หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่32)  (สำนักงานอธิการบดี)  64358
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:52:38  
ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตรสาขาวิชา เขียนรหัสที่ตัวครุภัณฑ์  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64357
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-20  
เวลา 15:50:50  
สำรวจฐานข้อมูลนักวิจัย ขอสำรวจฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการสังกัดหน่วนงานของท่าน ตาม Qrcode ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64356
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:59:34  
แจ้งหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 ตุลาคม 2564)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64355
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:55:16  
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564  (มทร.อีสาน)  64354
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:53:35  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  (คณะนิเทสศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า)  64353
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:51:44  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64352
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:50:11  
ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564  (กองกลาง)  64351
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:48:29  
ปชส.แบบสอบถามประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร สอวช. และความสนใจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64350
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:46:55  
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าอบรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  (สำนักงานอธิการบดี)  64349
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-19  
เวลา 10:43:43  
ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร  (กองบริหารงานบุคคล)  64348
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 17:04:22  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7  (บ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน))  64347
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:53:22  
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64346
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:47:39  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64345
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:33:05  
ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64344


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100