(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-29  
เวลา 16:25:15  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอข้อมูลบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ  (สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63188
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-26  
เวลา 10:13:46  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63187
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-26  
เวลา 09:38:32  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และขอเข้าพบเพื่อขอข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 มิ.ย.63 หลักสูตรฯวิศวกรรมไฟฟ้า เวลา 13.10น. - 14.10น. และ หลักสูตรฯวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.20น.-15.20น. และในวันที่ 30 มิ.ย.63 หลักสูตรฯวิศวกรรมโทรคมนาคม เวลา 09.30น.-10.30น.   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63186
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-25  
เวลา 14:33:12  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2563  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  63185
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-23  
เวลา 14:55:10  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63184
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-22  
เวลา 18:28:30  
ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  (กองคลัง)  63183
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-22  
เวลา 18:24:05  
เปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 - 30 กันยายน 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63182
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-22  
เวลา 18:22:13  
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ (กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ) กำหนดส่งสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2563  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  63181
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-21  
เวลา 12:26:49  
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรฯวิศวกรรมอิเล็กฯ 4 ราย  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  63180
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-21  
เวลา 12:22:09  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยไฟฟ้าเล่ม3ลูกถ้วยล้อ(พอร์ซแลน)และเล่ม4ลูกถ้วยยึดโยง(พอร์ซแลน)  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  63179
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-19  
เวลา 16:32:24  
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63178
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-19  
เวลา 16:19:58  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63177
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-19  
เวลา 16:04:38  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน/2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63176
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-19  
เวลา 16:02:48  
เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63175
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-19  
เวลา 15:58:15  
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63174


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100