(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 17:04:22  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7  (บ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน))  64347
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:53:22  
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64346
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:47:39  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64345
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:33:05  
ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64344
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:31:30  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเข็มติดปกเสื้อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (กองบริหารงานบุคคล)  64343
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:28:45  
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564  (กองกลาง)  64342
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:25:42  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนดำเนินโครงการวิจัย (Return on Investment(ROI)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64341
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:22:43  
ขอแจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64340
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:19:02  
ขอส่งสำเนาหนังสือสาลากลาง จังหวัดสงขลา สข0017.2/ว6488  (กองกลาง)  64339
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:17:43  
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะสัตวแพทย์   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64338
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:14:40  
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64337
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-14  
เวลา 17:02:51  
สำรวจข้อมูลช่องทางสอบออนไลน์ การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งช่องทางการสอบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64336
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:16:25  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14)  (กองกลาง)  64335
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:14:52  
ขอส่งสำเนาหนังสือ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564  (กองกลาง)  64334
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:12:54  
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Asean Intervarsity Youth Compettition 2021 (สมัครภายในวันที่ 15 ต.ค.64)  (งานวิเทศสัมพันธ์)  64333