(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-15  
เวลา 14:32:50  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือ เพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัย)  65149
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-14  
เวลา 23:20:22  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่พบบุคลากรหรือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)  65148
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:41:14  
แจ้งกำหนดการเข้าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit สำหรับบุคลากรและนักสึกษา ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม  (กองพัฒนานักศึกษา)  65147
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:40:00  
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  (โรงพยาบาลสงขลา)  65146
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:39:02  
ประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  (กองนโยบายและแผน)  65145
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:37:57  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสืองานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือ่การดำเนินการไดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 6  (มหาวิทยาลัย)  65144
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:33:30  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023  (กองนโยบายและแผน)  65143
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:31:41  
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร เรื่อง การใช้งานระบบ Google Workspace สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 15 ก.พ.65  (สำนักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ)  65142
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:29:12  
แจ้งกำหนดการเข้าตรวจหาเชื้อโควิตด้วยชุด Antigen Test Kit สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 2  (กองพัฒนานักศึกษา)  65141
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:27:42  
ขอเชิญส่ง Concept paper เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาร 2566  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65140
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:26:28  
ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65139
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:25:18  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  (มหาวิทยาลัย)  65138
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:23:58  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือสาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 16)  (มหาวิทยาลัย)  65137
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:22:35  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ ประจำปี 2565  (วิทยาลัยรัตภูมิ)  65136
 โพสข่าวเมื่อ 2022-02-12  
เวลา 13:20:13  
แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (รบ.)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65135


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100