(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-11  
เวลา 15:02:47  
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  64328
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-11  
เวลา 14:57:24  
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  (กองกลาง)  64327
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-11  
เวลา 14:56:14  
รายงานผลการทดสอบวัดผลก่อนเรียน (Pretest) โปรแรกมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Speexx ด้วยวิธีการสอบออนไลน์ ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) และGoogle Meet สำหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขยายเวลาการสอบวัดผลก่อนเรียน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64326
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-11  
เวลา 14:39:54  
ขอความร่วมมือสำรวจประเภทความต้องการของนักศึกษาที่เห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  (กองพัฒนานักศึกษา)  64325
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 11:19:34  
แนวปฏิบัติการเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (กองบริหารงานบุคคล)  64322
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 11:18:16  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Online Conference)  (สำนักงานอธิการ)  64321
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 11:05:31  
ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยฯ)  64320
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 11:02:36  
สำรวจความคิดเห็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่พักของทางราชการ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  (กองกลาง)  64319
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 11:00:26  
ขอส่งสำเนาหนังสือแนะนำบริษัทรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64318
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 10:59:10  
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64317
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 10:57:54  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ   (มหาวิทยาลัยฯ)  64316
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-08  
เวลา 10:47:47  
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64315
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-05  
เวลา 11:41:55  
แจ้งยอดจัดสรรค่าวัสดุฝึกสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  64314
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-05  
เวลา 10:41:52  
ขอแจ้งการส่งประมาณการวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565  (งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64313
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-01  
เวลา 17:51:28  
แจ้งชะลอการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64312


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100