(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-25  
เวลา 10:13:37  
แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2562  (งานสภาวิชาการ)  62256
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-25  
เวลา 10:12:18  
การส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62255
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-25  
เวลา 10:10:12  
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา 28 ต.ค.62-10 พ.ย.62  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62254
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-22  
เวลา 09:52:58  
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือก ตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงาน และแจ้งข้อมูลตัวแทนนักศึกษา ให้งานสหกิจฯ ในวันที่ 25 ต.ค.62  (งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม)  62253
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-22  
เวลา 09:50:39  
ขอแจ้งกระบวนการดำเนินงาน ภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษษภาคเรียนที่ 1/2562 ปฏิบัติสหกิจเสร็จสิ้น  (งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม)  62252
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-22  
เวลา 09:48:37  
ขอความอนเุคราะห์กรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษษ 2562 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30น.-06.00น.  (งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม)  62251
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-22  
เวลา 09:32:20  
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62250
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-22  
เวลา 09:30:37  
ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยแนบตารางประจำตัวผู้สอน และลงข้อมูลตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62249
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:50:40  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ (สด.39) ให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่อำเภอเมืองสงขลา ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562  (กองพัฒนานักศึกษา)  62248
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:47:24  
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา  (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)  62247
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:45:46  
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาฯ ( Education Pipeline) ภายในวันที่ 21 ต.ค.62  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  62246
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:43:36  
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศิลปศาสตร์)  62245
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:41:33  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1247/2562 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62244
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:39:19  
ขอแจ้งหนังสือเวียนระเบียบ ประกาศ 1. ระเบียบว่าด้วยการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (20 ก.ย.62) 2. ประกาศ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทยพนักงานมหาวอทยาลัย (20 ก.ย.62) 3. ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสดของประเภทและระดับตำแหน่ง (20 ก.ย.62)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62243
 โพสข่าวเมื่อ 2019-10-21  
เวลา 10:35:36  
ขอสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ภาคการเรียนที่ 2/2562  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  62242


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100