(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-12  
เวลา 12:23:03  
สรุปรายชื่อนักศึกษาทีร่ประสงค์ขอรับสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย SPEEXX ประจำปีการศึกษา 2563 และขอความอนุเคราะห์พิจารณาอาจารย์กำกับ ติดตามนักศึกษา  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63298
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-12  
เวลา 12:15:04  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร GIS Insulate Substation Episode 2 เรียนรู้ประสบการณ์และศึกษาดูงานที่สถานีไฟฟ้า GIS รุ่นที่ 3  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63297
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-12  
เวลา 12:10:45  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ฟ้าผ่าและการป้องกันLightning Discharge and Protectionsในวันที่ 12-13พฤศจิกายน2563 โรงแรมนารายณ์  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63296
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-12  
เวลา 12:08:20  
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Energy Storage for Power System วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์  (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง)  63295
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 16:51:25  
แจ้งการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา ขอความอนเุคราะห์ให้หลักสูตรจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษาฯ แล้วส่งผลคะแนนส่งถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 27 พ.ย.63  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63294
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:49:39  
การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63293
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:47:32  
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63292
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:45:47  
พิจารณาโควตาเรียนดี ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63291
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-08  
เวลา 10:30:12  
ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020 นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครและประวัติผลงาน ได้ในวันที่ 14 ต.ค.63   (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.))  63290
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-07  
เวลา 12:02:50  
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) เงินรายได้ (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63289
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-07  
เวลา 12:00:52  
ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และรายละเอียดงานจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (งานพัสดุ กองคลัง)  63288
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-02  
เวลา 09:24:25  
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการกำหนดภาระงานสอนและบริหารการจัดอัตรกำลังที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ 7 ต.ค.63 เวลา 09.30น ห้องประชุมเฟืองทอง  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63287
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-02  
เวลา 09:21:55  
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง โดยบริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด ในวันพุธที่ 28 ต.ค.63  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63286
 โพสข่าวเมื่อ 2020-10-02  
เวลา 09:20:06  
สำรวจจำนวนนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01-312-015 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 16 ต.ค.63  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63285
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-29  
เวลา 09:40:45  
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63284