(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้าที่ 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-29  
เวลา 09:05:00  
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานเด่นระดับบัณฑิตศึกษา Grad-Showcase ครั้งที่ 1 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65300
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-26  
เวลา 12:05:17  
ขอประชาสัมพันธ์และขอมอบวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)  65299
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-26  
เวลา 12:03:58  
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย  (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)  65298
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-26  
เวลา 12:02:58  
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance รุ่นที่ 6  (สถาบันคลังสมองของชาติ)  65297
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-26  
เวลา 11:59:57  
ขอเชิญประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ฯ(ครั้งที่ 4)  (โรงพยาบาลสงขลา)  65296
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-26  
เวลา 11:58:19  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ  (กองบริหารงานบุคคล)  65295
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-26  
เวลา 11:57:05  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน  (กองบริหารงานบุคคล)  65294
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 16:44:21  
ตัวชี้วัดข้อตกลง แบบประเมินการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ รอบ2/2565  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  65293
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 11:20:35  
ขอประชาสัมพันธ์โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่  (กองพัฒนานักศึกษา)  65292
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 11:19:37  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ AI and IoT Summit 2022   (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65291
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 11:17:52  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy and Security Summit 2022   (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65290
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 11:15:02  
ขอเชิญประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า (21 เม.ย. 65)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65289
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 11:12:43  
ขอความอนุเคราะห์เสนอศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕  (กองบริหารงานบุคคล)  65288
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 11:11:30  
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ๒/๒๕๖๕  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65287
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-25  
เวลา 11:08:54  
เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเครือข่าย  (มหาวิทยาลัยฯ)  65286


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100