(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:28:23  
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำนเาหนังสือเพื่อประชาสมัพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64387
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:26:54  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่อว6001/ว12092 เรื่อง ขอเชิยชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวนการศูนย์เทคดนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64386
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:24:24  
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ (สำนักงานอธิการบดี)  64385
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:20:28  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เคล็ด(ไม่ลับ) สร้างแบรนด์ออนไลน์ในยุคโควิด  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64384
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-29  
เวลา 10:18:33  
ขอเชิยประชุม วันอังคารที่2 พฤศจิกายน2564 เวลา 09.30น ห้องประชุมเฟืองทอง  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64383
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 12:00:27  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64382
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 11:59:13  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจการรับวัคซีน Covid19 สำหรับนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย  (กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ)  64381
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 11:57:26  
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 6 ฉบับ  (กองกลาง)  64380
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 11:56:17  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปกิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการทางการท่องเที่ยว 27-27 ตุลาคม2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64379
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 11:51:19  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข0017.4/ว6552 เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสงขลา  (กองกลาง)  64378
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 11:47:16  
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีเส้นทางสายไหม-ประเทศไทย โดยศูนย์การเรียนรู้ภายใต้องค์การ UNESCO  (สำนักงานอธิการบดี)  64377
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 11:33:31  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง พันธมิตรเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและนวัตกรรมระหว่างประเทศ  (งานวิเทศสัมพันธ์)  64376
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:44:32  
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการ  (โรงพยาบาลสงขลา)  64375
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:39:09  
เชิญประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามเงือนไขของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   (กองบริหารงานบุคคล)  64374
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-26  
เวลา 10:37:53  
ขอเชิยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการพัมนาบทความวิจัย รุ่นที่ 1  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64373