(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 14:39:22  
ขอรายชื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส่งวันที่ 12 ก.ค.64  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64126
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 14:04:15  
ขอชี้แจงแนวทางการเก็บหลักฐานประกอบการเบิกค่าสอน กรณีการสอนแบบออนไลน์  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64125
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 11:25:04  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64124
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-07  
เวลา 11:23:14  
ขอความอนเุคราะห์แจ้งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64123
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-01  
เวลา 10:09:29  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษา  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64122
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-29  
เวลา 14:18:03  
ขอข้อมูลอัตราการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้จากเครื่งมือและห้องปฏิบัติการ (ส่งข้อมูลกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์วันที่2กค64)  (งานวิชาการและวิจัย)  64121
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-28  
เวลา 15:33:23  
ข้อมูลช่องทางการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64120
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-28  
เวลา 15:05:47  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ3-4 (TQF3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (งานการเรียนการสอน)  64119
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-24  
เวลา 11:52:22  
ขอเชิญประชุม และขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64116
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-24  
เวลา 11:26:05  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64115
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-24  
เวลา 11:20:47  
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรตอบแบบสำรวจการเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64114
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:25:32  
ขอข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา2564 ภายในวันที่22มิถุนายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64113
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:19:38  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30น.   (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64112
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:16:28  
ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64111
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-21  
เวลา 16:14:37  
ขอส่งสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 2102002455  (งานทรัพย์สินทางปัญญา)  64110