(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:31:30  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเข็มติดปกเสื้อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (กองบริหารงานบุคคล)  64343
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:28:45  
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564  (กองกลาง)  64342
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:25:42  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนดำเนินโครงการวิจัย (Return on Investment(ROI)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64341
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:22:43  
ขอแจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64340
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:19:02  
ขอส่งสำเนาหนังสือสาลากลาง จังหวัดสงขลา สข0017.2/ว6488  (กองกลาง)  64339
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:17:43  
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะสัตวแพทย์   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64338
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-15  
เวลา 11:14:40  
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64337
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-14  
เวลา 17:02:51  
สำรวจข้อมูลช่องทางสอบออนไลน์ การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งช่องทางการสอบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64336
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:16:25  
ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14)  (กองกลาง)  64335
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:14:52  
ขอส่งสำเนาหนังสือ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564  (กองกลาง)  64334
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:12:54  
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Asean Intervarsity Youth Compettition 2021 (สมัครภายในวันที่ 15 ต.ค.64)  (งานวิเทศสัมพันธ์)  64333
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:10:43  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64332
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:09:22  
รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในกำหนด ให้ดำเนินการชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 25 ต.ค.64  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64331
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:07:23  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021  (สำนักงานอธิการบดี)  64330
 โพสข่าวเมื่อ 2021-10-12  
เวลา 17:05:35  
แจ้งแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณืวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  64329


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100