(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:36:54  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายททอดเทคโนโลยี)  65058
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:28:52  
เตรียมความพร้อมก่อนจบให้นักศึกษา  (บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด)  65057
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:24:18  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 18)  (สำนักงานอธิการบดี)  65056
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:22:37  
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชาพิจารณ์ และให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. .... ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65055
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:20:48  
กองกลาง สส่งสำเนาหนังสือศษลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65054
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:18:31  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์ Zoom Meeting  (สำนักงานอธิการบดี)  65053
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:17:08  
ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ.2565 (11 ก.พ.2565)  (สำนักงานอธิการบดี)  65052
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 17:15:57  
การจ้างพนักงานมาหวิทยาลัยในตำแหน่งว่าง  (ฝ่ายบริหารแลวางแผน)  65051
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 16:41:20  
ส่งสำเนาหนังสือสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มก. เรื่อง ขอประชาสมัพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65050
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 16:39:16  
กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาผู้สุงอายึุราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี พ.ศ.2565  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65049
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 16:36:46  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65048
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 16:35:13  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือศสาลากลางจังหวะดสงขลา เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดสงขลาใสสะอาด 2565   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65047
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 16:32:18  
ขอความร่วมมือนักวิจัยลงทะเบียนหรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS)  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65046
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-25  
เวลา 16:30:31  
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  65045
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 17:23:00  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๘) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  65044


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100