(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-19  
เวลา 15:55:03  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63173
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-16  
เวลา 14:29:29  
แจ้งผลการตรวจติดตามกิจกรรม5สพลัสประจำปีการศึกษา 2562  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63172
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-16  
เวลา 09:00:15  
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเดินทางไปราชการ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)  63171
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-16  
เวลา 08:58:01  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 1หลักสูตรการเดินรถและการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์คกรุงเทพ 2หลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ 9-11 กันยายน 2563ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์คกรุงเทพ   (สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต)  63170
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-15  
เวลา 10:00:49  
ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มอัตรากำลัง FM02-06 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563  (งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63169
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-15  
เวลา 08:52:20  
ทุนการศึกษา คุณสมยศ มุสิแดง ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้งผู้รับทุนฯ ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563)  (กองพัฒนานักศึกษา)  63168
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-12  
เวลา 10:06:51  
ส่งสำเนาคำสั่่่งมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ 1ยกเลิกคำสั่ง 2แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าสาขา 3ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากหัวหน้าสาขา ว.รัตภูมิ 4ให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งหัวหน้าสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์  (กองบริหารงานบุคคล)  63167
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-11  
เวลา 12:01:01  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2563  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  63164
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-11  
เวลา 11:41:54  
ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น)  (งานวิชาการและวิจัย)  63163
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-11  
เวลา 11:40:02  
ขอแจ้งขยายเวลาการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (สำนักงานอธิการบดี)  63162
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-10  
เวลา 08:51:51  
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 521057/ว0306 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปร การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา   (กองคลัง)  63160
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-10  
เวลา 08:46:06  
ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63159
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-08  
เวลา 10:27:51  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจเช็ค ติดตั้งระบบไฟฟ้า  (โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง))  63158
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-08  
เวลา 10:23:12  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ.3 และมคอ.4 และจัดทำตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3 / มคอ.4 (TFQ-3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ส่งเล่ม มคอ.3,4 ยังหลักสูตรฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และ ส่ง มคอ.3และมคอ.4 ผ่านระบบ TQF Online ของ สวท. ก่อยเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563)  (งานการเรียนการสอน)  63157
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-08  
เวลา 10:17:11  
ขอรายชื่อคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63156


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100