(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้าที่ 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:06:39  
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 13  (สถาบันคลังสมองของชาติ)  65255
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:04:47  
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65254
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:03:30  
ขอส่งสำเนาหนังสือมาประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ  (กองคลัง)  65253
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:02:36  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ  (กองกลาง)  65252
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 10:01:16  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย (สวก.) ประจำปีงบประมาณ 2566  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  65251
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:59:55  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้า อาคาร55  (คณะศิลปศาสตร์)  65250
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:57:25  
ขอนำส่งสำเนาหนังสือเรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K  (กองนโยบายและแผน)  65249
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:56:17  
แนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561  (กองบริหารงานบุคคล)  65248
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:52:33  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตัดชุดครุยสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563  (สำนักงานอธิการบดี)  65246
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:51:08  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65245
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:49:45  
เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (กองบริหารงานบุคคล)  65244
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:48:10  
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดําเนินการ ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่ม สุราแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (กองบริหารงานบุคคล)  65243
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-15  
เวลา 09:47:15  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65242
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-14  
เวลา 10:01:44  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ ๔๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษา ราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย นางจิฬา แก้วแพรก  (กองบริหารงานบุคคล)  65241
 โพสข่าวเมื่อ 2022-03-14  
เวลา 10:00:31  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 2 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65240


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100