(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 11:49:06  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ หลักสูตร" พัฒนาบทความวิจัยสู้การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและส่งบทความ (Manuscript) ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://cutt.ly/FryTl1fX  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63014
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 11:07:58  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63013
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 11:04:59  
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษายังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (มีค่าปรับ)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63012
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-13  
เวลา 16:11:54  
คำสั่งกรรมการออกข้อสอบสำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปีการศึกษา2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63011
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-06  
เวลา 15:51:55  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศไทย-มาเลเซีย (กองวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ)  63008
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-06  
เวลา 15:51:02  
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กำหนดส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14 มกราคม 2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63007
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-04  
เวลา 10:11:10  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 1 การรัยนักสึกษาด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ในอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63006
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-04  
เวลา 09:04:53  
สำรวจข้อมูลสาเหตุของนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ตอบกลับข้อมูล ในวันที่6 มกราคม 2563)  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63005
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-03  
เวลา 17:58:04  
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารศรีวิศววิทยา  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63004
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-03  
เวลา 17:42:03  
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารศรีวิศววิทยา  (ฝ่ายวิชาากรและวิจัย)  63003
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-03  
เวลา 09:48:53  
ขอรับสมัครมุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรต่อเนื่อง หรือหลักสูตรเทียบโอน (ภาคปกติ) 2-3 ปี สามารถสมัครทุนได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63002
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-02  
เวลา 16:27:56  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเเรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม (สำนักงานอธิการบดี)  63001
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-27  
เวลา 15:30:03  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  (กองพัฒนานักศึกษา)  62336
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-27  
เวลา 14:46:35  
ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 2 ฉบับ 1. ประกาศ เรื่อง หลัก้กณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.2562 2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.2562  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62335
 โพสข่าวเมื่อ 2019-12-27  
เวลา 11:35:57  
ส่งสำเนาประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  (มหาวิทยาลัย)  62334


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100