(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 12:54:24  
ขอความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค  (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา)  65452
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 12:52:03  
ประชาสัมพันธ์การอบรม เนื่อง เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย  (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)  65451
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 12:50:22  
ส่งสำเนาหนังสือ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  (กองกลาง)  65450
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 12:48:59  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65449
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 12:45:54  
มารดา นายสิทธิชัย นุ่นสง ถึงแก่กรรม  (กองกลาง)  65448
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 12:44:46  
ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565  (สำนักงานอธิการบดี)  65447
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 12:43:10  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่ทศักยภาพการกำหนดมาตรญานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  (สำนักงานอธิการบดี)  65446
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-17  
เวลา 11:49:26  
ขอเชิญประชุม  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)  65445
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 14:06:25  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ  (คณะศิลปศาสตร์)  65442
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 14:05:29  
หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ  (กองกลาง)  65441
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 14:04:56  
ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กองบริหารงานบุคคล)  65440
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 14:02:16  
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบราง (Railway Engineering Standards RES)  (สวทช.)  65439
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 14:01:14  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บ้านว่าง  (กองกลาง)  65438
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 14:00:45  
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2565  (กองกลาง)  65437
 โพสข่าวเมื่อ 2022-05-11  
เวลา 13:59:22  
ขอส่งรายงานการสำรวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คร้้งที่ 2  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  65436


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100