(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6 | หน้า 7 | หน้า 8 | หน้า 9 | หน้า 10 | หน้า 11 | หน้า 12 | หน้า 13 | หน้า 14 | หน้า 15

 โพสข่าวเมื่อ 2022-07-05  
เวลา 11:12:44  
ขอเชิญประชุมคณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 14.30น. ห้องณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชัน ราชมังคลา  (สำหนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  65659
 โพสข่าวเมื่อ 2022-07-05  
เวลา 10:28:46  
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65658
 โพสข่าวเมื่อ 2022-07-05  
เวลา 10:26:46  
ขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการ FTI Expo 2022 วันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565 จ.เชียงใหม่  (สำนักงานอธิการบดี)  65657
 โพสข่าวเมื่อ 2022-07-05  
เวลา 10:25:48  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  (สำนักงานอธิการบดี)  65656
 โพสข่าวเมื่อ 2022-07-05  
เวลา 10:24:10  
ขอความอนเุคราะห์กำลังนักศึกษาจิตอาสา  (โรงเรียนวัดสลักป่าเก่ามูลนิธิ)  65655
 โพสข่าวเมื่อ 2022-07-05  
เวลา 10:20:16  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙  (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)  65654
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-30  
เวลา 16:45:50  
คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2565  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  65653
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-30  
เวลา 16:03:48  
ขอแจ้งผลอนุมัติการขยายเวลาดำเนินงานโครงการวิจัย TRM  (สำนักงานอธิการบดี)  65652
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-30  
เวลา 16:02:35  
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (ผศ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ)  (สำนักงานอธิการบดี)  65651
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-30  
เวลา 16:01:27  
ขอเรียนเชิญร่วมจัดบูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ  (สำนักงานอธิการบดี)  65650
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-30  
เวลา 15:58:51  
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day) (หัวหน้าโครงการวิจัย) (หัวหน้าโครงการวิจัย)  (สำนักงานอธิการบดี)  65649
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-30  
เวลา 15:03:20  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกซ้อมพิธีประราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65648
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-29  
เวลา 18:19:33  
ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ 3.6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65647
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-29  
เวลา 18:18:53  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ตำแหน่งงานว่างรับสมัครงาน  (กองกลาง)  65646
 โพสข่าวเมื่อ 2022-06-29  
เวลา 18:16:03  
ขอใช้พื้นที่อาคารศรีวิศววิทยาจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563  (กองกลาง)  65645


 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100