(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-23  
เวลา 16:35:03  
ขอเชิญประชุมการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64147
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-23  
เวลา 09:44:14  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2563  (สภามหาวิทยาลัย)  64146
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-22  
เวลา 17:58:53  
การจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564 ส่งเอกสารการจัดการเรียนการสอนภายในัวนที่10สิงหาคม2564  (งานการเรียนการสอน)  64145
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-22  
เวลา 17:14:56  
ตารางนับสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (-)  64144
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-20  
เวลา 15:25:59  
ขอส่งสำเนาประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสมยศ มุสิแดง ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนการศึกษาไปกองพัฒนานักศึกษา ภายในัวนที่ 30 กรกฏาคม 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64143
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-19  
เวลา 20:41:43  
แบบฟอร์มพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  64142
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-19  
เวลา 16:05:13  
พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64141
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:24:02  
สำรวจความต้องการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64140
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:21:55  
ขอสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอก และแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ภายในวันที่23กรกฏาคม2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64139
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:20:16  
ขอรายชื่ออาจารย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรพี่เลี้ยง ภายในัวนที่ 19 กรกฏาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64138
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:18:50  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม คณะวิศวกรรมศาสตร์   (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64137
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-16  
เวลา 11:16:52  
มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64136
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-14  
เวลา 18:34:40  
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาตารางสอบซ้ำซ้อน  (-)  64135
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:13:59  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม SOUTHERN JOB FAIR ONLINE 2021  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา)  64134
 โพสข่าวเมื่อ 2021-07-13  
เวลา 10:12:42  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  64133