(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12 | หน้าที่ 13 | หน้าที่ 14

 โพสข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2561  
เวลา 14:15:29  
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนบูรณาการประจำปี 2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ฉบับ 6 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   1476
 โพสข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2561  
เวลา 14:14:26  
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนบูรณาการประจำปี 2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ฉบับ5 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   1475
 โพสข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2561  
เวลา 14:14:08  
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนบูรณาการประจำปี 2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ฉบับ4 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   1474
 โพสข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2561  
เวลา 14:13:55  
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนบูรณาการประจำปี 2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ฉบับ 3 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   1473
 โพสข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2561  
เวลา 14:13:40  
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนบูรณาการประจำปี 2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ฉบับ2 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)    1472
 โพสข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2561  
เวลา 14:13:04  
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนบูรณาการประจำปี 2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ฉบับ1 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)    1471
 โพสข่าวเมื่อ 19 มี.ค. 2561  
เวลา 19:25:40  
คำสั่งกรรมการคุมสอบ ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)   1470
 โพสข่าวเมื่อ 12 มี.ค. 2561  
เวลา 16:55:28  
ขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาประชาสัมพันธ์ (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา)   1469
 โพสข่าวเมื่อ 12 มี.ค. 2561  
เวลา 16:54:56  
เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (ม.วลัยลักษณ์)   1468
 โพสข่าวเมื่อ 12 มี.ค. 2561  
เวลา 16:54:08  
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพํมนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)   1467
 โพสข่าวเมื่อ 12 มี.ค. 2561  
เวลา 16:53:23  
ขอเชิญส่งบทความวิชาากรหรือบทความวิจัย "ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4" (มรภ.อุบล)   1466
 โพสข่าวเมื่อ 12 มี.ค. 2561  
เวลา 16:52:23  
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเบื้องต้น (Pre-ceililng) ประจำปี พ.ศ.2562 (ส.วิจัยและพัฒนา)   1465
 โพสข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2561  
เวลา 14:55:28  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 20% กลุ่มอาจารย์ (รอบ 2 ปี 2561)   1464
 โพสข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2561  
เวลา 14:54:56  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 20% กลุ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รอบ 2 ปี 2561)   1463
 โพสข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2561  
เวลา 14:30:39  
ฟอร์มแบบเสนอแผนบูรณาการ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม   1462