(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 14:45:15  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท - ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ)  64277
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 14:41:09  
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษญชน ประจำปี 2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64276
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 13:53:46  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  64275
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 13:53:27  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  64274
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 13:52:58  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   64273
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:32:46  
ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (28ตุลาคม2564)  (มูลนิธิสถาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.))  64272
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:26:56  
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาพิการเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (20กันยายน2564)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64271
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:25:16  
ขอความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการและนักศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64270
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-17  
เวลา 09:22:42  
ขอให้จัดส่งข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64269
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:11:36  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ครั้งที่ 2  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64268
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:06:21  
ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับ คณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2563  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64267
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:05:38  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็ก และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64266
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:03:25  
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  64265
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 17:01:53  
เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการเสนอนโยบายฯของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  (การ: กองบริหารงานบุคคล)  64264
 โพสข่าวเมื่อ 2021-09-15  
เวลา 16:59:56  
การรับ-ส่งเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ( กองกลาง)  64263