(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-04-01  
เวลา 18:23:01  
ขอให้แสดงตัวอย่างเอกสารในการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนทำข้อตกลง  (ผศ.ชลัช สัตยารักษ์)  63103
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-29  
เวลา 15:11:21  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63101
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-28  
เวลา 11:46:48  
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานกำหนด (สายวิชาการ) รอบประเมิน 2/2563  63100
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-28  
เวลา 11:32:17  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63099
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:27:10  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63098
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:22:10  
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 267/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน จำนวน 1 ฉบับ  (กองบริหารงานบุคคล)  63097
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:11:48  
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 สำหรับรายวิชาฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยอนุญาตให้สำหรับผู้ที่จะสำเน็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เท่านั้น  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63096
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 16:04:36  
แจ้งแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 สำหรับรสยวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63095
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 14:01:52  
คำอธิบาย 2 คำอธิบายศัพท์ ด้านสมรรถนะ พฤติกรรม  (-)  63094
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 14:01:18  
คำอธิบาย 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด รอบ 2/2563  (-)  63093
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 14:00:38  
แนวทางการทำข้อตกลง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2563 (1 มีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563)  (-)  63092
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-26  
เวลา 13:59:19  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  (-)  63091
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-20  
เวลา 10:06:29  
ขอเชิญหัวหน้าสาขาฯ ประชุมข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2563 (1 มีนาคม 2563-31 สิงหาคม 2563) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น.-12.00น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63090
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-18  
เวลา 11:45:33  
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบประเมินที่ 1/2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63089
 โพสข่าวเมื่อ 2020-03-18  
เวลา 11:44:12  
แนวทางการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS) รอบที่ 2 (โควตา)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63088