(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 17:23:00  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๘) ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  65044
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 15:00:44  
แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ (สำหรับคณะกรรมการ)  65043
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 14:55:17  
คำสั่งสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบรับตรง และ TCAS รอบ 1 Portfolio  65042
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 12:03:54  
ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา  (บริษัท พี่เอสเค โลจิสติกส์แอนด์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด)  65041
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 12:02:17  
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)  65040
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 12:01:11  
ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานการประกอบการ เข้ารับการพิจารณา รางวัล ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565  (มูลนิธิเพื่อสังคมไทย)  65039
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:49:08  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565  (มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์)  65038
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:47:45  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  65037
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:46:19  
ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ. รุ่น 2   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65036
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:44:55  
กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล (ครั้งที่ 1)  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65035
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:43:36  
ขอความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายททอดเทคโนโลยี)  65034
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:41:48  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2 ฉบับ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  65033
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:40:53  
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 3 ฉบับ  (สำนักงานอธิการบดี)  65032
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:39:37  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  65031
 โพสข่าวเมื่อ 2022-01-14  
เวลา 11:37:50  
กองบริหารงานบุคคล ส่งเสนอหนังสือเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคกการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานยุโรป รุ่นที่ 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากาารปรับใช้กฏหมายและแนวทางแก้ไข  (กองบริหารงานบุคคล)  65030