(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12 | หน้าที่ 13 | หน้าที่ 14

 โพสข่าวเมื่อ 23 พ.ค. 2561  
เวลา 11:23:51  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา (สภาวิศวกร)   1545
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:41:00  
แนวปฏิบัติการฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ (กองกลาง)   1544
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:40:38  
ขอเชิญร่วมปั่นรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 (มหาวิทยาลัย)   1543
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:40:14  
ปชส.การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้ง ตรัง (สำนักงานสภาฯ)   1542
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:39:32  
ขอสำรวจรายชื่ออาจารย์ที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสุตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 (งานทะเบียน)   1541
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:38:47  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 29 (กองบริหารงานบุคคล)   1540
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:38:22  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์)   1539
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:37:49  
นำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ส.วิจัยและพัฒนา)   1538
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:37:24  
ขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาประชาสัมพันธ์ (หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา)   1537
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:36:57  
รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2560 (งานทะเบียน)   1536
 โพสข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2561  
เวลา 17:36:28  
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิต (งานทะเบียน)   1535
 โพสข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2561  
เวลา 10:22:19  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และมคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2561 (งานการเรียนการสอน)   1534
 โพสข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2561  
เวลา 10:21:34  
ขอส่งรายงานผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ พื้นที่สงขลา (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)   1533
 โพสข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2561  
เวลา 10:20:26  
ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ (ส.วิจัยและพัฒนา)   1532
 โพสข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2561  
เวลา 10:19:20  
เอกสารแนะนำหลักสูตรและกำหนดการ (สถาบันคลังสมองของชาติ)   1531