(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-13  
เวลา 10:45:42  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อร่วมเป็นกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแและระบบ CCTV ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน  (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)  62124
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-13  
เวลา 10:43:18  
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกรอกรายละเอียดในเอกสารตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3 มคอ.4 (TQF-3.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และสามารถส่งมคอ.3 และ มคอ.4 ได้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562  (งานการเรียนการสอน)  62123
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-13  
เวลา 10:31:43  
นำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย)  62122
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-11  
เวลา 11:50:41  
ตารางนับสัปดาห์ 2557-2558  62121
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-11  
เวลา 09:18:59  
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2019 ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  (นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย))  62120
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-11  
เวลา 09:16:11  
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตร 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)  62119
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-11  
เวลา 09:10:14  
แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ และขออนุญาตดำเนินโครงการ  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62118
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-06  
เวลา 15:33:28  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น.-12.00น. ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์  (งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม)  62117
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-06  
เวลา 15:32:15  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์  (งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม)  62116
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-06  
เวลา 15:30:53  
การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา // เพื่อให้การบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเป้นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์จะขอบันทึกการเข้าร่วมโครงาร/กิจกรรมของนักศึกษาในระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งมายังงานวิชาากรและวิจัย เพื่อคณะได้ดำเนินการในส่วนที่เกีายวข้องต่อไป  (งานพัฒนาวิชาากรและส่งเสริมการศึกษา)  62115
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-04  
เวลา 09:00:09  
ขอให้ส่งรายวิชาที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน (17 มิถุนายน 2562)  (งานการเรียนการสอน)  62114
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-04  
เวลา 08:58:26  
ขอให้บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่น2/2561 **เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม เป็นวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00น-12.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย (หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป)  (กองพัฒนานักศึกษา)  62113
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-04  
เวลา 08:54:27  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี  (กองกลาง)  62112
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-04  
เวลา 08:51:48  
การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงาน เดิม ศธ0584.08/ เป็น อว.0655.08/  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62111
 โพสข่าวเมื่อ 2019-06-04  
เวลา 08:48:43  
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 27 พ.ค.62 ณ อาคาร CNC  (ฝ่ายกิจการพิเศษ)  62110