(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-14  
เวลา 16:17:23  
ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ส่งแบบประวัติและผลงานภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  (สมาคมศิษย์เก่า)  62292
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-14  
เวลา 16:16:01  
ขอความอนเุคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการโครงการก่อสร้างป้ายกราฟฟิกบอร์ด จากเทศบาลนครสงขลา  (สำนักงานอธิการบดี)  62291
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-14  
เวลา 16:13:13  
แจ้งจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดงบรายจ่ายอื่น (โครงการ) โดยส่งคำเสนอขอฯ ในวันที่ 16ธันวาคม 2562 และส่งข้อมูลทาง Email : ka.jirawan@hotmail.co.th  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62290
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-13  
เวลา 15:26:20  
แจ้งจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 แล้วดำเนินการส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  62289
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-13  
เวลา 10:48:06  
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเดินทางไปราชการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.)  62288
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-13  
เวลา 10:42:21  
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (งานพัสดุ กองคลัง)  62287
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-12  
เวลา 11:11:38  
แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น.-15.00น. ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่อวยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง  (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)  62286
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-12  
เวลา 11:07:35  
ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่  (กองบริหารงานบุคคล)  62285
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-12  
เวลา 11:02:57  
ส่งสำเนาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary REsearch Review ผู้สนใจสมารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/jtir ของวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62284
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-11  
เวลา 14:26:12  
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที18-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  62283
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-11  
เวลา 14:23:21  
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62282
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-11  
เวลา 14:21:18  
แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  62281
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:19:06  
แจ้งกำหนดระยะเวลาการยื่นเอกสารและกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  62280
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:17:20  
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและมหาบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.62 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62279
 โพสข่าวเมื่อ 2019-11-06  
เวลา 19:10:45  
ส่งเอกสารขออนุญาตผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ราย นายพิทยาธร ทองเสน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62278