(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-07  
เวลา 09:36:00  
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64060
 โพสข่าวเมื่อ 2021-04-07  
เวลา 09:34:56  
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64059
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-30  
เวลา 14:16:45  
ขอแจ้งรายชื่อการอนุมัติขอผ่อนผันการยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2564  (กองพัฒนานักศึกษา)  64058
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-30  
เวลา 14:07:32  
นักศึกษาขอโอนย้ายวิทยาเขต รายนายศุภณัฐ สุขเนียม จากวิทยาเขตตรัง มาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64057
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-30  
เวลา 13:35:58  
การมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1มิถุนายน2564 (สมาคมศิษย์เก่า)  64056
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:25:55  
แจ้งการจัดทำข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564 ผ่านระบบประเมินออนไลน์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  64055
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:23:28  
ติดตามการรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2563 รอบ 9 เดือน 1กรกฏาคม2563 ถึง 31 มีนาคม 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64054
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:21:09  
ขอแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2563เพิ่มเติม  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64053
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-24  
เวลา 17:16:11  
แจ้งการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา และส่งคะแนนยังคณะฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  64052
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:32:04  
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัย ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64051
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:27:15  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64050
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-19  
เวลา 16:23:43  
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564  (สำนักงานอธิการบดี)  64049
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:38:48  
ขอเชิญประชุม เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดระดับสาขาฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30น. ณ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 66909  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  64048
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:12:56  
แจ้งการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน IQA ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2015ครั้งที่1.2564  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64047
 โพสข่าวเมื่อ 2021-03-18  
เวลา 16:10:13  
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  64046