(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:54:21  
ทุนการศึกษา คุณสมสยศ มุสิแดง (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64101
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:52:57  
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  64100
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:48:17  
ขอแจ้งคู่สัญญาและรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (กองพัฒนานักศึกษา)  64099
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 15:18:30  
ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2564 (กองพัฒนานักศึกษา)  64098
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-14  
เวลา 14:56:10  
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2564 (กองบริหารงานบุคคล)  64097
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-11  
เวลา 14:53:59  
ทุนการศึกษาคุณสมยศ มุสิแดง (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  (กองพัฒนานักศึกษา)  64096
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-11  
เวลา 09:56:18  
ขอส่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดกรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Expected Learning Outcome (ELO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์)  64095
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-10  
เวลา 10:28:09  
แจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย บพท. และแจ้งบุคลากรในสังกัด (หัวหน้าโครงการ) เปิดบัญชีธนาคาร   (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64094
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-07  
เวลา 09:23:29  
ตารางนับสัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายวิชาการ)  64092
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-02  
เวลา 15:55:17  
แจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง  (กองบริหารงานบุคคล)  64091
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-02  
เวลา 10:07:26  
การแจ้งสำเร็จการศึกษาและการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  64090
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-01  
เวลา 15:10:33  
ขอความอนุเคราะห์ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  64089
 โพสข่าวเมื่อ 2021-06-01  
เวลา 11:21:55  
ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  64088
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 11:04:52  
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรค ( Covid-19)  (สำนักงานอธิการบดี)  64087
 โพสข่าวเมื่อ 2021-05-28  
เวลา 11:02:19  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3U Jobfair Online  (กองพัฒนานักศึกษา)  64086