(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 13:25:18  
นำเสนอเทคโนโลยีห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟไฮบริด  (บริษัท เฉลิม คอนเนคชั่น จำกัด)  64537
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:14:56  
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64536
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:14:00  
ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เรื่อง ผลการตัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64535
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:12:44  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Business and Industrial Research   (งานวิเทศสัมพันธ์)  64534
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:10:10  
นำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องนโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2564  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  64533
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:08:35  
กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมสึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64532
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:06:58  
แนวปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของบทความ (peer reviewer) ตามประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564  (กองบริหารงานบุคคล)  64531
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:05:19  
กองกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2564  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64530
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:03:02  
ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  64529
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 12:00:58  
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  64528
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 11:59:26  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั่น หัวข้อเรื่อง Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี )  64527
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 11:57:04  
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 15)  (สำนักงานอธิการบดี)  64526
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 11:55:38  
ขอเน้นย้ำนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหนือการศึกษาต่อในสถานศึกษา  (สำนักงานอธิการบดี)  64525
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 11:54:23  
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออม  (สำนักงานอธิการบดี)  64524
 โพสข่าวเมื่อ 2021-12-03  
เวลา 11:52:26  
ขอให้จัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565  (งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)  64523