(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-09  
เวลา 16:41:37  
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการใช้ฐานข้อมูลและการตีพิมพ์บทความ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 และวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00น. ณ อาคาร38 หอสมุด ชั้น 2 มทร.ศรีวิชัย กรอกข้อมูลเพื่อเข้าอบรมได้ที่ http://bit.ly/2HHRbt2 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  62080
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-09  
เวลา 16:29:16  
แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (Check List) แนบเบิกโครงการ  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  62079
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-09  
เวลา 16:23:55  
แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (Check List) หลักฐานแนบเบิกค่าเดินทางไปราชการ/อบรม  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  62078
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-09  
เวลา 10:31:10  
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้รีบดำเนินการตรวรรับในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบให้ดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ และหารล่าช้าให้รายงานชี้แจงเหตุผลข้อเท็จริงในการตรวจรับล่าช้า  (งานพัสดุ กองคลัง)  62077
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-09  
เวลา 10:26:23  
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30น.  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  62076
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-09  
เวลา 10:18:37  
ขอสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Learning Management System : LMS)  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  62075
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-02  
เวลา 14:48:21  
สำรวจบุคลากรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อได้ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562  (กองบริหารงานบุคคล)  62074
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-02  
เวลา 14:46:18  
สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนตำรา ให้ประสบผลสำเร็จ" ในเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562  (กองบริหารงานบุคคล)  62073
 โพสข่าวเมื่อ 2019-04-02  
เวลา 14:44:19  
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2562 ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารภายในวันที่ 18 เมษายน 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  62072
 โพสข่าวเมื่อ 2019-03-29  
เวลา 11:05:52  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30น.-12.00น. ณ ห้องประชุมศรีวิศว  (งานสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม)  62070
 โพสข่าวเมื่อ 2019-03-29  
เวลา 11:03:43  
ขอส่งข้อมูลรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)  62069
 โพสข่าวเมื่อ 2019-03-29  
เวลา 11:01:31  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))  62068
 โพสข่าวเมื่อ 2019-03-29  
เวลา 10:58:52  
ขอเชิญหัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  (สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  62067
 โพสข่าวเมื่อ 2019-03-29  
เวลา 10:55:48  
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ที่ http://eng.kbu.ac.th/home/?main_page=research&page=engineer_journal#  (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)  62066
 โพสข่าวเมื่อ 2019-03-29  
เวลา 10:52:05  
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบ RMUTSV TEST ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดสอบในวันที่ 8 เมษายน 2562  (คณะศิลปศาสตร์)  62065