(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12 | หน้าที่ 13 | หน้าที่ 14

 โพสข่าวเมื่อ 19 ส.ค. 2561  
เวลา 14:42:28  
คำสั่ง 958/2561 เรื่องคณะกรรมการขานนาม ประสานงาน และกำกับแถวบัณฑิต (ประจำปี 2560)   1654
 โพสข่าวเมื่อ 19 ส.ค. 2561  
เวลา 14:40:43  
คำสั่งที่ 708/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทางปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (24-28 กันยายน 2561)   1653
 โพสข่าวเมื่อ 17 ส.ค. 2561  
เวลา 10:48:20  
ตารางประจำตัวผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2561   1652
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:58:21  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ "The 7th International VLBI Technology Workshop 2018" (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   1651
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:57:48  
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา" ครั้งที่ 13 (IEEE)   1650
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:57:21  
สำรวจแผนความต้องการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่อขอรับทุนการศึกษาตามความต้องการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองบริหารงานบุคคล)   1649
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:56:59  
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ร่นที่ 5 (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)   1648
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:56:21  
การสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กองบริหารงานบุคคล)   1647
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:55:56  
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี (มหาวิทยาลัย)   1646
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:55:21  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2561 ( วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)   1645
 โพสข่าวเมื่อ 11 ส.ค. 2561  
เวลา 13:54:22  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Battle Robot Warrior (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)   1644
 โพสข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2561  
เวลา 10:38:04  
ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 หมดเขตวันที่ 20 ส.ค.61 (กองพัฒนานักศึกษา)   1643
 โพสข่าวเมื่อ 03 ส.ค. 2561  
เวลา 11:35:58  
แจ้ง (ร่าง) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2561 และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจง ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   1642
 โพสข่าวเมื่อ 20 ก.ค. 2561  
เวลา 20:28:31  
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามประกาศ การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับบสมบูรณ์ฯ (ส.วิจัยและพัฒนา)   1641
 โพสข่าวเมื่อ 20 ก.ค. 2561  
เวลา 20:05:09  
ขอส่งรายงานผลการจัดสอบ RMUTSV TEST ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(คณะวิศวกรรมศาสตร์)   1640