(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12 | หน้าที่ 13 | หน้าที่ 14

 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:24:59  
ขอความอนเุคราะห์นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการรับสมัครงาน โดยบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (ฝ่ายพัฒนาฯ)   1772
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:23:59  
การแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สวท)   1771
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:22:59  
รายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สวท)   1770
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:22:21  
ขอให้จัดส่งตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และมคอ.6 (TQF-3.3) และส่งเล่ม มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบ TQF ออนไลฯ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561(งานการเรียนการสอน)   1769
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:20:11  
แจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลการศึกษา (คณะศิลปศาสตร์)   1768
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:19:31  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นตัวอักษรอัตลักษณ์ RUTS (สำนักงานอธิการบดี)   1767
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:18:43  
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)   1766
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:18:01  
ขอความร่วมมือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย (กองประชาสัมพันธ์)   1765
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:17:24  
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอักษร "RUTS" (กองประชาสัมพันธ์)   1764
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:16:28  
ขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดเรียงความ (คณะครุศาสตร์ฯ)   1763
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:14:54  
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาากรระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งวที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 (กองวิเทศฯ)   1762
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:13:21  
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ (ส.วิจัยและพัฒนา)   1761
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:12:33  
ขอแจ้งการรับสมัครนักศึกษาออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานสหกิจฯ)   1760
 โพสข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:11:46  
ขอแจ้งการรับสมัครนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (งานสหกิจฯ)   1759
 โพสข่าวเมื่อ 13 ธ.ค. 2561  
เวลา 13:06:27  
แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดแบ่งตามสี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จและการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยฯ)   1758