(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 11:24:49  
ขอให้สาขาทบทวนรายละเอียดรุภัณฑ์และจัดทำคำเสนอขอรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 65-69และส่งภายในวันอังคารที่15กันยายน2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63272
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:21:31  
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2560  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63271
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:19:51  
การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ส่งประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63270
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 10:17:38  
แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (รบ.) ด้วย วท.ทุ่งสง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษา พบว่า นายณัฐภัทร มัคสิงห์ (วล.) ไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63269
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-10  
เวลา 09:38:21  
เสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2563 รับนักศึกษา 60 คน  (บริษัทอริยะรุ่งเรืองจำกัด)  63268
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-09  
เวลา 09:28:30  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วันหยุดพิเศษเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563  63267
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-03  
เวลา 11:30:29  
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคเรียนที่ 1/2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63266
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-02  
เวลา 12:47:26  
ส่งเอกสารขออนุญาตรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63265
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-02  
เวลา 12:46:25  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เรื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพารเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63264
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-02  
เวลา 12:44:48  
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต และ ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63263
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-01  
เวลา 11:46:05  
ขอส่งสำเนาหนังสือ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลย์ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2.สตรีตัวอย่างแห่งปีนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563 3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63262
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-01  
เวลา 11:37:30  
ขอแจ้งข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคใต้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (กองบริหารงานบุคคล)  63261
 โพสข่าวเมื่อ 2020-09-01  
เวลา 11:34:32  
ขอส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63260
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-28  
เวลา 15:24:58  
แจ้งการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ตามระบบบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปี2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63259
 โพสข่าวเมื่อ 2020-08-27  
เวลา 10:45:49  
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 103/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์กิจกรรม อาจารย์ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  63258