(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-18  
เวลา 12:02:40  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในเสาร์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  62010
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-17  
เวลา 12:14:45  
แจ้งปิดถนนหน้าอาคารศรีวิศว ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากคณะสถาปัตย์ จัดงาน Open House ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562  (กองกลาง)  62009
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 16:01:22  
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล การทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการนิเทศที่พึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแนวการคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีพลังในการเสริมสร้างประเทศไทย 4.0  (ฝ่ายวิชาการ)  62008
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 11:32:55  
แจ้งการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ประจำปี 2562 ให้ดำเนินการขยายเวลา ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  62007
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 11:31:20  
แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย (นักศึกษาที่เข้าร่วม วล.4\1 วล.4\2 วท.4\1 วท.3/1 วฟ.4\1 วฟ.4\2 วฟ.3/1  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  62006
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 11:28:10  
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในวันที่ 7 ก.พ.62   (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรฏ.สงขลา)  62005
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 11:23:25  
ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ จากสโมสรโรตารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง แบ่งปันโรตารีสากล" ในวันเสาร์ที่ 23 ก.พ.62 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หาดชลาทัศน์  (กองประชาสัมพันธ์)  62004
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 11:19:57  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนนงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (CIOD 2019)  (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.)  62003
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 11:15:46  
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งลูกกลิ้งเพืาอเพิ่มผลผลิต" ในวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.)  62002
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-15  
เวลา 11:13:53  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 5 ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่  (สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ)  62001
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-12  
เวลา 17:27:25  
ประกาศรับสมัครบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการงานวิเทศสัมันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภายในวันที่ 15 ก.พ.62)  (กองวิเทศสัมพันธ์ฯ)  1809
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-12  
เวลา 15:32:13  
ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบาบ สถานศึกษา 3ดี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ  (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)  1808
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-12  
เวลา 15:29:55  
ขอส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  (กองคลัง)  1807
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-12  
เวลา 15:28:37  
เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายฯ ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมกินรี  (กองบริหารงานบุคคล)  1806
 โพสข่าวเมื่อ 2019-02-12  
เวลา 15:26:37  
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  1805