(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-09  
เวลา 09:44:34  
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30น.-12.00น.ณ ห้องประชุมเฟืองทอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63195
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-08  
เวลา 12:12:25  
ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4) กำหนดส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563  (กองพัฒนานักศึกษา)  63194
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-08  
เวลา 10:22:40  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 13-14 กค63   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63193
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-03  
เวลา 11:12:20  
ขอรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาสำหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม)  63192
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-02  
เวลา 11:22:34  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา2563 โดยห้ามมิให้มีการนัดแนะพบปะนักศึกษาใหม่เพื่อจัดกิจกรรมฯ ทุกรูปแบบทั้งในและนอกสถานที่มหาวิทยาลัย,อนุญาตให้จัดกิจกรรมรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ได้ แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีบรรยากาศที่ดี สร้างความอบอุ่นและความสุข อยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมที่สังคมยอมรับได้ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถให้อาจารย์และผู้ปกครองร่วมสังเกตการณ์ได้  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63191
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-02  
เวลา 09:10:25  
ข้อมูลช่องทางการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63190
 โพสข่าวเมื่อ 2020-07-02  
เวลา 09:06:32  
แนวปฏิบัติในการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63189
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-29  
เวลา 16:25:15  
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอข้อมูลบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ  (สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63188
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-26  
เวลา 10:13:46  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัย เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63187
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-26  
เวลา 09:38:32  
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และขอเข้าพบเพื่อขอข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 มิ.ย.63 หลักสูตรฯวิศวกรรมไฟฟ้า เวลา 13.10น. - 14.10น. และ หลักสูตรฯวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.20น.-15.20น. และในวันที่ 30 มิ.ย.63 หลักสูตรฯวิศวกรรมโทรคมนาคม เวลา 09.30น.-10.30น.   (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63186
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-25  
เวลา 14:33:12  
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2563  (กองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา)  63185
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-23  
เวลา 14:55:10  
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63184
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-22  
เวลา 18:28:30  
ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  (กองคลัง)  63183
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-22  
เวลา 18:24:05  
เปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 - 30 กันยายน 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63182
 โพสข่าวเมื่อ 2020-06-22  
เวลา 18:22:13  
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ (กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ) กำหนดส่งสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2563  (กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)  63181