(ข่าวใหม่ล่าสุดจะอยู่หน้าที่ 1 ด้านบนสุด  // แสดงหน้าละ 15 ข่าว)   [ Admin ]
ค้นข่าว   
 | หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7 | หน้าที่ 8 | หน้าที่ 9 | หน้าที่ 10 | หน้าที่ 11 | หน้าที่ 12

 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-22  
เวลา 22:19:37  
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นการดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สำหรับอาจารย์) ส่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2563  (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  63022
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-22  
เวลา 10:21:50  
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายวชาเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (จัดส่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563) และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (จัดส่ง วันที่ 5 มีนาคม 2563) (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63021
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-22  
เวลา 10:07:56  
แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประจำภาคของนักศึกษา (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)  63020
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-22  
เวลา 10:06:25  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตัดชุดครุยสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 เวา 09.00น.-15.00น. ณ อาคาร 58 สำนักงานอธิการบดี คณะศิลปศาสตร์ (งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง)  63019
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-22  
เวลา 09:57:19  
ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ 1) ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.อ.รับรอง 2) ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยา่ลัย เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก 3) ประกาศฯ เรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยคุณวุฒิปริญญาเอก  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)  63018
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-22  
เวลา 09:53:20  
เสนอพิจารณาให้ความเห็นเพื่อดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การกำหนดตัวชี้วัด ให้มีความเหมาะสม) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2563  (ฝ่ายบริหารและวางแผน)  63017
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 12:28:06  
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 สามารถเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้สามารถเสนอชื่อผ่านเว๊บไซต์ www.promotion-scitec.or.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563  (มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์)  63016
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 11:54:34  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (Quick Win Project) ครั้งที่ 1 ในวันที่28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สนใจสามรถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการตาม QR Code  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63015
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 11:49:06  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ หลักสูตร" พัฒนาบทความวิจัยสู้การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและส่งบทความ (Manuscript) ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://cutt.ly/FryTl1fX  (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  63014
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 11:07:58  
นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63013
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-20  
เวลา 11:04:59  
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษายังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (มีค่าปรับ)  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63012
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-13  
เวลา 16:11:54  
คำสั่งกรรมการออกข้อสอบสำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปีการศึกษา2563  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  63011
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-06  
เวลา 15:51:55  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศไทย-มาเลเซีย (กองวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ)  63008
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-06  
เวลา 15:51:02  
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กำหนดส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14 มกราคม 2563  (กองบริหารงานบุคคล)  63007
 โพสข่าวเมื่อ 2020-01-04  
เวลา 10:11:10  
ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 1 การรัยนักสึกษาด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ในอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563  (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  63006